1749/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § i lagen av den 22 december 2009 (1171/2009) om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker:

1 §

Till villkoren för kapitallån som avses i lagen om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker (1171/2009) ska utöver de villkor som nämns i lagen fogas också de som nämns i 2―6 § i denna förordning.

2 §

Referensräntan enligt 7 § i lagen om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker utgörs av den genomsnittliga räntan för fem års masskuldebrevslån som under de 20 arbetsdagar som föregått emissionen av kapitallånet har emitterats av stater som hör till euroområdet, förhöjd med 0,08 procentenheter.

Ränteperioden är ett kalenderår. Räntan beräknas enligt 360 räntedagar per år och 30 räntedagar per månad.

Räntan på kapitallån betalas årsvis i efterskott, den första bankdagen efter ränteperioden.

Om emittenten inte har utdelningsbara medel för betalning av hela räntan, ska emittenten betala den del av räntan som de utdelningsbara medlen förslår till.

Vid återinlösen av hela eller en del av kapitallånet ska emittenten före kapitalet betala hela den under ränteperioden upplupna räntan.

3 §

Emittenten ska förbinda sig att till dess att hela kapitallånet har återinlösts bestämma den högsta ledningens löner och andra förmåner enligt samma principer som tillämpas på den högsta ledningens löner i statsbolagen.

Resultat-, aktie- och andra premier samt grunderna för fastställande av dem ska uppfylla åtminstone följande förutsättningar:

1) premierna ska vara resultatrelaterade,

2) endast ett tilläggsarvode kan betalas på samma grund,

3) ett resultatbaserat penningarvode får utgöra högst 40 procent av grundlönen,

4) ett långsiktigt premieringssystem måste sträcka sig över en minst tre års period och kostnaderna för systemet ska i första hand bäras av emittenten,

5) optioner får inte användas som premier.

De bestämmelser om pension, avgångsbidrag och andra motsvarande förmåner i samband med att arbetsavtals- eller anställningsförhållanden som ingår i individuella arbets- eller uppdragsavtal med personer som hör till den högsta ledningen får inte vara oskäliga och förmånernas storlek ska grunda sig på antalet tjänsteår och på orsaken till att anställningsförhållandet upphör. Ett avtal om avgångsbidrag bör anses vara oskäligt åtminstone om lönen för uppsägningstiden och avgångsbidraget sammanlagt överskrider lönen för 24 månader, då anställningen varat kortare tid än fem år. Ett pensionsavtal bör anses vara oskäligt om den avtalade pensionsåldern understiger 63 år.

Staten kan emellertid av särskilda skäl i enskilda fall teckna kapitallån trots att de i 1―3 mom. nämnda villkoren inte är uppfyllda.

Till den högsta ledningen hör verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt andra personer som de facto leder emittentens affärsverksamhet, exempelvis den person som leder emittentens centrala affärsområde.

Emittenten ska dessutom förbinda sig att i sådana fall då den högsta ledningens löner justeras medan kapitallånet gäller eller emittenten i övrigt handlar i strid med sin förbindelse, till staten betala hela det belopp som emittenten i strid med förbindelsen har betalat till en medlem av den högsta ledningen.

4 §

Emittenten ska förbinda sig att upprätthålla finansiell service för hushåll samt för små och medelstora företag. Dessutom ska emittenten förbinda sig att offentliggöra information om sin finansiella service enligt vad finansministeriet bestämmer.

5 §

Finansministeriet och emittenten kan avtala om ändringar i villkoren för kapitallån under förutsättning att ändringarna inte påverkar kapitallånets karaktär. Finansministeriet ska inhämta Finansinspektionens yttrande innan det avtalar om ändringar.

Om kreditinstitutslagen eller någon annan lag som tillämpas på inlåningsbanker ändras till de delar som gäller kapitallån och liknande placeringar, har staten och den som emitterat ett kapitallån rätt att kräva motsvarande ändringar i lånevillkoren.

6 §

Eventuella lånerelaterade tvister mellan staten och emittenten ska avgöras i enlighet med lagen om skiljeförfarande (967/1992).

7 §

Emittenten ska senast två bankdagar på förhand underrätta Statskontoret om att den helt eller delvis kommer att återinlösa kapitallånet.

Återinlösen av kapitallånet helt eller delvis sker mot kvittering på lånehandlingen. Till meddelandet ska fogas Finansinspektionens tillstånd till återinlösen av kapitallånet.

Emittenten ska underrätta Statskontoret om att räntan har eller inte har betalts senast dagen för fastställelse av bokslutet efter ränteperiodens utgång. Inlösenpriset och räntan ska betalas på konto som Statskontoret anvisar.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till den 30 april 2010.

Förordningen ska också efter giltighetstiden tillämpas på villkor för kapitallån som emitterats under förordningens giltighetstid, till dess att emittenten har återinlöst kapitallånet i dess helhet eller kapitallånet annars har upphört.

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Markku Sorvari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.