1740/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 30 § 1 och 3 mom., av dem 30 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1239/2001 samt

fogas till lagen en ny 5 a § och före den en ny mellanrubrik som följer:

Universiteten
5 a §

De universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009), Helsingfors universitet inbegripet, är skyldiga att betala skatt för sådan verksamhet som avses i 1 §.

30 §

För överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet betalas med avvikelse från 27 § skatt, om överlåtaren ansöker om att bli skattskyldig för denna verksamhet. Skattskyldigheten gäller endast den fastighet eller den del av en fastighet som nämns i ansökan. Skattskyldigheten förutsätter att fastigheten fortlöpande används för verksamhet som berättigar till avdrag enligt 10 kap. eller att fastigheten används av staten eller av ett universitet som avses i 1 § i universitetslagen.


Ett fastighetsaktiebolag, vars aktieägare själva använder eller hyr eller arrenderar ut den del av fastigheten som de besitter på basis av sina aktier, kan ansöka om att bli skattskyldigt endast om aktieägarna har rätt att till fullt belopp dra av den skatt som ingår i vederlaget eller om staten eller ett universitet som avses i 1 § i universitetslagen är aktieägare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 244/2009
FiUB 43/2009
RSv 252/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.