1739/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) en ny 10 a § som följer:

2 kap.

Skattskyldighet

10 a §
Helsingfors universitets skattskyldighet

Trots av vad som bestäms i 75 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009) är Helsingfors universitet skyldigt att betala fastighetsskatt så som föreskrivs nedan i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2010.

Helsingfors universitet och de bolag som nämns i 2 § 1 mom. i lagen om vissa bestämmelser som gäller inkomst- och överlåtelsebeskattning i samband med universitetsreformen (1738/2009) ska senast den 31 mars 2010 lämna skattemyndigheterna en redogörelse för sitt fastighetsinnehav den 1 januari 2010 för fastighetsbeskattningen för 2010.

RP 244/2009
FiUB 43/2009
RSv 252/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.