1735/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 4 september 2003 om räddningsverket (787/2003) 6 § 12 och 13 punkten, samt

ändras i 3 § rubriken, det inledande stycket och punkt 1, 3 och 5, 6 § 5, 7, 11 och 15 punkten samt 14 § som följer:

3 §
Regionförvaltningsverkets uppgifter

Regionförvaltningsverket ska

1) ha beredskap för att leda räddningsverksamheten och befolkningsskyddet inom sitt verksamhetsområde och göra upp planer för denna ledning, styra planeringen av räddningsväsendet inom verksamhetsområdet samt för sin del sköta samordningen av planerna,


3) inom verksamhetsområdet främja samarbetet mellan räddningsväsendet och de instanser som avses i 6 § räddningslagen,


5) sköta utvärderingen och rapporteringen till inrikesministeriet då det gäller räddningsväsendets tjänster inom verksamhetsområdet.

6 §
Andra myndigheters deltagande i räddningsväsendet och lämnande av handräckning

De myndigheter och inrättningar som avses i 6 § 1 mom. räddningslagen är vid sidan av räddningsmyndigheterna skyldiga att delta i räddningsverksamheten och befolkningsskyddet som följer:


5) social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Rättsskyddscentralen för hälsovården och Institutet för arbetshygien svarar enligt den arbetsfördelning som anges i de författningar som gäller dessa för uppgifter som hänför sig till den medicinska räddningsverksamheten, sjuktransporten, socialväsendet, hälsoövervakningen, förebyggandet av smittsamma sjukdomar, läkemedelsförsörjningen, bekämpandet av skador som förorsakas av kemikalier samt till hälso- och sjukvårdspersonalen och till rättsmedicin,


7) miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar enligt den arbetsfördelning som anges i de författningar som gäller dessa för anordnandet av och ledningen vid bekämpningen av oljeskador, sörjer för skyddet mot översvämning och dammsäkerheten samt sörjer för planeringen av markanvändningen och styrningen och övervakningen av byggandet så, att brandsäkerheten och övriga säkerhetsfaktorer beaktas i enlighet med vad som särskilt föreskrivs om dem, samt lämnar experthjälp vid bedömningen av konsekvenserna av miljöskador i anslutning till räddningsåtgärder,


11) Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket deltar i räddningsverksamheten på det sätt som bestäms i den speciallagstiftning och de luftfartsbestämmelser som gäller dem samt bistår räddningsmyndigheterna i säkerhetsfrågor som hänför sig till deras verksamhetsområde på det sätt som bestäms om deras uppgifter i den speciallagstiftning som gäller dem,


15) utöver de uppgifter som föreskrivs i räddningslagen och i 3 § i denna förordning sköter regionförvaltningsverket de uppgifter som hänför sig till räddningsväsendet, vilka hör till regionförvaltningsverket enligt annan lagstiftning,


14 §
Erkännande av sotares yrkesbehörighet

Om behörighet för personer som erhållit sotarkompetens utomlands för att utföra sotningsarbete i Finland beslutar på ansökan Regionförvaltningsverket i Södra Finland efter att ha hört den riksomfattande examensnämnd för sotningsväsendet som lyder under utbildningsstyrelsen. Som bevis över kompetens som erhållits utomlands godkänns ett examensbevis över examen som avlagts utomlands eller annat motsvarande bevis eller annat dokument över utbildning på det sätt som föreskrivs om dessa examina i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007).

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kan av särskilda skäl godkänna annan utredning än sådan som anges i 1 mom. som bevis över tillräcklig kompetens.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Jyri Häkämies

Regeringsråd
Tarja Oksanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.