1732/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 8, 29, 43, 47, 57 och 68 § i lagen om statsandel för kommunal basservice av den 29 december 2009 (1704/2009):

1 §
Kommunernas fjärrortstal

Kommunernas fjärrortstal, som avses i 8 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, består av summan av två befolkningsunderlagsindex, vardera med minimivärdet 0. Det första befolkningsunderlagsindexet (lokalt befolkningsunderlagsindex) mäter folkmängden på 25 kilometers avstånd och det andra (regionalt befolkningsunderlagsindex) på 50 kilometers avstånd från kommuncentrum. Det lokala befolkningsunderlagsindexet fås genom att från 15 000 avdras det antal personer som bor på högst 25 kilometers avstånd, varefter skillnaden divideras med 15 000. Det regionala befolkningsunderlagsindexet fås genom att från 60 000 avdras det antal personer som bor på högst 50 kilometers avstånd, varefter skillnaden divideras med 60 000. Indexen beräknas på grundval av statistikcentralens statistik över befolkningens fördelning per kvadratkilometer, vilken justeras med fem års mellanrum. Följande kommuner är berättigade till fjärrortstillägg utgående från statistiken vid årsskiftet 2005―2006:

Kommun Fjärrortstal
Utsjoki 1,94
Enontekis 1,89
Savukoski 1,87
Muonio 1,77
Kolari 1,71
Pelkosenniemi 1,68
Salla 1,67
Puolanka 1,62
Kittilä 1,62
Ranua 1,61
Pello 1,59
Taivalkoski 1,56
Enare 1,56
Övertorneå 1,48
Posio 1,48
Hyrynsalmi 1,42
Vaala 1,40
Pudasjärvi 1,35
Sodankylä 1,34
Pyhäntä 1,34
Kinnula 1,24
Suomussalmi 1,24
Ilomants 1,23
Kemijärvi 1,21
Kuhmo 1,19
Kivijärvi 1,09
Rautavaara 1,06
Valtimo 1,00
Pihtipudas 0,99
Viitasaari 0,96
Keitele 0,92
Juuka 0,92
Perho 0,91
Utajärvi 0,88
Karstula 0,87
Pyhäjärvi 0,85
Karlö 0,84
Kannonkoski 0,83
Nurmes 0,83
Kärsämäki 0,82
Halsua 0,81
Lestijärvi 0,78
Puumala 0,75
Kyyjärvi 0,75
Lieksa 0,71
Kuhmoinen 0,69
Vesanto 0,69
Kuusamo 0,68
Tervola 0,68
Heinävesi 0,65
Siikalatva 0,64
Kesälahti 0,58
Ristijärvi 0,58
Sastmola 0,55
Gustavs 0,54
Karvia 0,54
Kangasniemi 0,52
Rantasalmi 0,51

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. om justering av fjärrortstal, justeras fjärrortstalen med stöd av denna förordning första gången utifrån statistiken för årsskiftet 2010―2011, och detta tillämpas första gången finansåret 2012.

2 §
Skatteinkomster som tas i beaktande vid utjämningar av statsandelen på basis av skatteinkomsterna

När de utjämningar av statsandelen som görs på basis av kommunens skatteinkomster bestäms, beaktas som kalkylerade skatteinkomster enligt 29 § i lagen om statsandel för kommunal basservice skatterna för skatteåret före fastställelseåret. Om debiteringsuppgifterna för skatteinkomsterna inte finns tillgängliga senast den 1 december, kan uppgifterna för det föregående skatteåret användas. Utjämningarna av statsandelarna rättas då inom två månader efter det att debiteringsuppgifterna har blivit klara.

Som kommunens kalkylerade kommunalskatt används den kalkylerade kommunalskatten enligt 3 a § i lagen om skatteredovisning (532/1998) och som kommunens andel av samfundsskatten den i nämnda paragraf avsedda samfundsskatt som ska betalas.

Kommunens kalkylerade fastighetsskatt fås genom att de sammanlagda beloppen av de i 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 13 a och 14 § i fastighetsskattelagen (654/1992) avsedda fastigheternas beskattningsvärden enligt fastighetsslag multipliceras med alla kommuners med beskattningsvärdena enligt fastighetsslag vägda genomsnittliga fastighetsskatteprocentsatser. I kommuner där i lagens 14 § avsedda kraftverk och slutförvaringsanläggningar för använt kärnbränsle är placerade tillämpas dock i fråga om dessa kraftverk och anläggningar den vägda genomsnittliga fastighetsskatteprocentsats som beräknats utifrån de allmänna fastighetsskatteprocentsatser som avses i 11 § i fastighetsskattelagen. Kommunens kalkylerade skatteinkomst fås genom att kommunens kalkylerade kommunalskatt, kalkylerade fastighetsskatt och beloppet av samfundsskatten adderas.

När den kalkylerade skatteinkomsten beräknas används som invånarantal invånarantalet det år vars inkomster utgör grunden för kommunalskatten och samfundsskatten.

3 §
Lämnande av uppgifter som rör hemkommunsersättningen

Kommunen och andra utbildningsanordnare som ordnar förskoleundervisning och grundläggande utbildning ska till finansministeriet lämna in de uppgifter om elevantal och hemkommun som avses i 43 § i lagen om statsandel för kommunal basservice i fråga om de elever för vilka de ordnar förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Uppgifterna ska lämnas på Statistikcentralens blankett. Antalet elever och elevernas hemkommuner ska anges separat för 6―, 7―12- och 13―15-åringar. Dessutom ska de elever som inte har hemkommun i Finland eller som har hemkommun på Åland anges separat.

4 §
Förhandlingar om justering av kostnadsfördelningen

De förhandlingar mellan finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och Finlands Kommunförbund rf som avses i 47 § 1 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice förs under ledning av finansministeriet.

5 §
Grundpriser år 2010

De grundpriser som avses i 6, 13, 14 och 22―25 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2010 följande:

Grundpris Euro
grundpriset för den allmänna delen 30,45
grundpriser inom sosialvården
1. 0―6 -åringar 6 249,79
2. 7―64 -åringar 291,92
3. 65―74 -åringar 847,49
4. 75―84 -åringar 5 113,61
5. 85 -åringar och äldre 14 041,43
grundpriset för arbetslöshetskoefficienten 51,07
grundpriset för antalet arbetslösa 559,94
grundpriset för barnskyddet 43,02
grundpriset i fråga om funktionshindrade 15,23
grundpriser inom hälso- och sjukvården
1. 0―6 -åringar 791,40
2. 7―64 -åringar 879,92
3. 65―74 -åringar 2 071,39
4. 75―84 -åringar 3 995,44
5. 85 -åringar och äldre 6935,07
grundpriset för sjukfrekvensen 378,75
grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 6 604,64
grundpriset för allmänna bibliotek 54,63
grundpriset för grundläggande konstundervisning 1,40
grundpriset för allmän kulturverksamhet 3,50
6 §
Prisindex för basservicen

Statistikcentralen producerar och publicerar det prisindex för basservicen som avses i 57 § 2 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice. Indexet beräknas utifrån förändringen i förtjänstnivån för kommunens löntagare, vilken publiceras av Statistikcentralen, förändringarna i konsumentindex, partiprisindex och byggnadskostnadsindex, vilka publiceras av Statistikcentralen, samt förändringarna i kommunernas lönebundna avgifter. Som lönebundna avgifter anses de folkpensions-, sjukförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings- och pensionsavgifter i anslutning till lönerna som kommunerna betalar i egenskap av arbetsgivare.

I prisindex för basservicen viktas utvecklingen av de pris- och kostnadsindex som nämns i 1 mom. efter de kostnadsandelar som beräknas utifrån boksluten för kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård samt undervisnings- och kulturverksamhet. Till kostnaderna räknas personalens lönekostnader med bikostnader, köp av varor och tjänster samt övriga driftskostnader.

Poängtalet för prisindex för basservicen var 100 år 2000. Viktstrukturen för de kostnader som avses i 2 mom. justeras regelbundet, minst vart femte år.

Den beräknade förändring i kostnadsnivån under finansåret som avses i 3 § 2 punkten i lagen om statsandel för kommunal basservice grundar sig på finansministeriets prognos om förändringen i prisindex för basservicen. Prognosen baserar sig på de nyaste uppgifter som finns tillgängliga av i 1 mom. avsedda uppgifter som används vid beräknandet av index. Den skillnad mellan den faktiska förändringen i kostnadsnivån under finansåret och den ovan nämnda beräkning som avses i 3 punkten i nämnda paragraf grundar sig på den faktiska förändringen i prisindex för basservicen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Förordningen tillämpas dock första gången när de utjämningar av statsandelen som görs på basis av skatteinkomsterna bestäms för 2010 och när statsandelen för kommunal basservice bestäms för 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Auli Valli-Lintu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.