1700/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 4 april 1996 om registerförvaltningen (248/1996) 1, 5 – 7, 9 och 11 § sådana de lyder i förordning 147/2008, som följer:

1 §
Registerförvaltningens myndigheter

Befolkningsregistercentralen är underställd finansministeriet.

Magistraterna är lokala registerförvaltningsmyndigheter som är underställda regionförvaltningsverket.

I landskapet Åland sköter Statens ämbetsverk på Åland uppgiften som lokal registerförvaltningsmyndighet.

5 §
Registerförvaltningens samarbetsgrupp

Styrningen och uppföljningen av omfattande utvecklingsprojekt inom registerförvaltningen samt ärenden som gäller samordning av verksamheten inom de olika förvaltningsområdena behandlas i registerförvaltningens samarbetsgrupp, som finansministeriet tillsätter för tre år i sänder.

I samarbetsgruppen finns representanter för finansministeriet, justitieministeriet, Befolkningsregistercentralen, arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, regionförvaltningsverken, magistraterna samt de viktigaste av de instanser som registerförvaltningen samarbetar med.

6 §
Resultatstyrning

Finansministeriet ställer upp de allmänna målen och verksamhetslinjerna för registerförvaltningen.

Ministeriet godkänner på Befolkningsregistercentralens förslag ämbetsverkets resultatmål.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna som finns vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland godkänner på magistratens förslag dess resultatmål på basis av allmänna mål och verksamhetslinjer för registerförvaltningen efter att ha hört Befolkningsregistercentralen, Patent- och registerstyrelsen och Konsumentverket.

7 §
Anslag

Finansministeriet anvisar ett anslag för Befolkningsregistercentralen för dess verksamhet samt anslag för enheten för styrning och utveckling av magistraterna att fördelas mellan magistraterna för registerförvaltningens verksamhet.

9 §
Förordnande av ställföreträdare för magistratens chef

Vid förhinder för chefen för magistraten är ställföreträdare för honom eller henne den tjänsteman vid magistraten som bestäms i arbetsordningen. På framställning av magistraten får dock enheten för styrning och utveckling av magistraterna till ställföreträdare förordna chefen för eller en häradsskrivare eller någon annan tjänsteman vid en annan magistrat med dennes samtycke.

11 §
Tillsättande av tjänster

Överdirektören för Befolkningsregistercentralen utnämns av statsrådet. Övrig personal anställs av Befolkningsregistercentralen.

Magistratens chef utnämns av Regionförvaltningsverket i Östra Finland. Övrig personal anställs av magistraten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Utvecklingsdirektör
Marko Puttonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.