1696/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer inom luftfartssektorn

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är prestationerna enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut avgifter enligt bilagan.

Då en åtgärd som hänför sig till prestationen utförs utomlands på begäran av sökanden, tas utöver den avgift som avses i 1 mom. dessutom ut ersättning för rese-, dagtraktaments- och logikostnader.

För övervaknings- eller inspektionsverksamhet i anslutning till flygverksamhet, flygtrafiktjänst, flygplatser, flyghinder, luftfartygsunderhåll, typ- eller modifieringsgodkännande av luftfartyg eller flygmaterieltillverkning som utförs på uppdrag av eller baserar sig på ett avtal som binder Trafiksäkerhetsverket tas det ut ersättning för direkta av prestationen orsakade arbets- och verktygskostnader samt rese-, dagtraktaments- och logikostnader liksom eventuella andra direkta kostnader. Den avgift som tas ut för prestationen är dock minst 150 euro.

3 §
Offentligrättsliga prestationer inom sjöfartssektorn

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen är:

1) sjöfartsinspektionens prestationer,

2) lotsningsprestationer,

3) prestationer i samband med fartygsregistret.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:

1) besiktningar, inspektioner och skeppsmätningar om vilka föreskrivs i

a) lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009),

b) lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009),

c) miljöskyddslagen för fartyg (1672/2009),

d) lagen om tryckbärande anordningar (869/1999),

e) förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/1976),

f) förordningen om marin utrustning (925/1998),

g) landsvägslagen (503/2005),

2) inspektion för konstaterande av att fartyget har sådan dubbelbotten som avses i 5 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004),

3) inspektion i de fall som avses i 21 a § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995),

4) sjöfartsskyddsutredningar av hamnar och hamnanläggningar, godkännande av hamnarnas och hamnanläggningarnas skyddsplaner och besiktigande av fartyg enligt vad som föreskrivs i 4 § 1 punkten i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) och kontroller i de fall som avses i den nämnda lagens 21 § 2 mom.,

5) kontroller i de fall som avses i 24 § 1 mom. i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004),

6) kontroller i de fall som avses i 32 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005),

7) godkännande av hamnområdets säkerhetsutredning och kontroll av hamnverksamheten samt beviljande av undantag enligt statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005),

8) bedömning av kvalitetssystemet för läroanstalter för sjöfartsyrken,

9) godkännande av systemet för personlistor enligt lagen om passagerarfartygs personlistor (1038/2009), samt

10) förfrågningar och uppgiftsförmedling i anslutning till systemet för långväga identifiering och spårning av fartyg.

Grunden för timdebitering enligt självkostnadsvärdet är de kostnader som hänför sig till besiktningar och inspektioner, skeppsmätningar, kontroll av redarens säkerhetsledningssystem och fartygets ledningsarrangemang, genomförande av skyddsbedömningar av hamnar och hamnanläggningar och godkännande av skyddsplaner, godkännande av säkerhetsutredningar för hamnområden, kontroll av hamnverksamheten och beviljande av undantag, bedömning av kvalitetssystem för sjöfartsläroanstalter, godkännande av systemet för personlistor samt förfrågningar och uppgiftsförmedling i anslutning till systemet för långväga identfiering och spårning av fartyg, dessa kostnader dividerade med antalet fakturerade arbetstimmar. Kunden faktureras endast för de egentliga besiktnings-, inspektions- och skeppsmätningstimmar och övriga arbetstimmar som utförts på fartyget, på varvet, hos redaren, i hamnen, i hamnanläggningen, vid kontrollbesök som hänför sig till de kontrollåtgärder som avses i 22―30 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar, i hamnområdet, i en sjöfartsläroanstalt, på en plats där ett system för personlistor finns samt för förfrågningar och uppgiftsförmedling i anslutning till systemet för långväga identfiering och spårning av fartyg som utförts vid Trafiksäkerhetsverket samt för de ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän som hänför sig till dem. Kunden faktureras dessutom för de arbetstimmar som utförts vid Trafiksäkerhetsverket och som anknyter till godkännande av ritningar och annat material och senare gjorda ändringar i dem som hör till besiktningen och inspektionen av fartyg.

Timdebiteringen för fartyg i utrikestrafik är:

1) 286 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 143 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

2) 430 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 215 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

3) 91 euro för varje påbörjad arbetstimme för godkännande av ritningar och annat material samt senare gjorda ändringar i dem som hör till besiktningen och inspektionen av fartyg.

Timdebiteringen för fartyg i inrikestrafik, fiskefartyg och fritidsbåtar är:

1) 208 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 104 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

2) 314 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 157 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

3) 91 euro för varje påbörjad arbetstimme för godkännande av ritningar och annat material samt senare gjorda ändringar i dem som hör till besiktningen och inspektionen av fartyg.

Timdebiteringen för de prestationer som avses ovan i 2 mom. 4, 5, 7, 8 och 9 punkten är

1) 286 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 143 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

2) 430 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 215 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk.

Timdebiteringen för de prestationer som avses ovan i 2 mom. 10 punkten är 50 euro för varje påbörjad halv arbetstimme.

Om arbetet av orsaker som inte beror på inspektören, kontrollören eller skeppsmätaren inte har kunnat utföras inom den överenskomna tiden, eller om inspektören, kontrollören eller skeppsmätaren på beställarens begäran står till dennes förfogande under den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk för inspektionen, kontrollen eller skeppsmätningen eller arbetet helt annulleras, uppbärs 50 procent av timdebiteringen samt ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän.

4 §
Offentligrättsliga prestationer inom järnvägssektorn

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen är:

1) registreringsbeslut för rullande materiel,

2) registrering av rullande materiel i datasystemet,

3) besiktning genom kontinuerligt underhåll av rullande materiel,

4) tillstånd för ibruktagande av rullande materiel som beviljats på grundval av en enskild besiktning,

5) dispens i fråga om uppgiftsbaserad kompetens,

6) dispens i fråga om hälsotillståndskraven,

7) godkännande av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården,

8) godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen,

9) godkännande av repetitionsutbildare,

10) förarbevis för förare av rullande materiel,

11) behörighetsbevis för andra personer med trafiksäkerhetsrelaterade arbetsuppgifter än förare.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde, är:

1) tillstånd till undantag,

2) tillstånd för ibruktagande av strukturella delsystem och ändring av tillstånd för ibruktagande,

3) utnämnande av anmälda organ,

4) regleringsorganets avgörande i rättelseyrkande- och besvärsärenden,

5) kontroll och godkännande av de krav som ställs på trafikledningstjänster och besiktningstjänster för rullande järnvägsmateriel i järnvägslagen,

6) beviljande och ändring av säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd,

7) kontroll och godkännande av säkerhetsstyrningssystemen på bangårdar,

8) godkännande av läroanstalt som ger trafiksäkerhetsutbildning,

9) godkännande av utbildningsprogram för trafiksäkerhetsuppgifter,

10) användningstillstånd för byggtiden.

De avgifter som tas ut för de prestationer som avses i 2 mom. bestäms enligt den tid som använts för att producera prestationen och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 125 euro för den första timmen och varje påbörjad ytterligare arbetstimme. Dessutom tas det ut eventuella expertutgifter samt ersättningar enligt statens resereglemente som ansluter till produktionen av prestationen.

5 §
Offentligrättsliga prestationer inom vägrafiksektorn

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut fasta avgifter till självkostnadsvärde enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen är:

1) typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden och tillstånd,

3) prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregistreringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina,

8) prestationer och beslut som hänför sig till utbildning för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet,

11) koncessioner för besiktning,

12) handlingar,

13) färdskrivarkort,

14) internationella transporttillstånd,

15) trafikföretagarprestationer,

16) prestationer som hänför sig till förarnas yrkeskompetens.

6 §
Avgift för besiktningsverksamhet

Trafiksäkerhetsverket tar av koncessionshavarna ut 2,10 euro i avgift för besiktningsverksamhet enligt 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) för varje besiktning som utförts månaden innan.

7 §
Offentligrättsliga prestationer som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer tar Trafiksäkerhetsverket ut en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktningsverksamhet enligt koncession, 300 euro,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av en koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov, 42 euro,

3) beviljande av undantag från de hälsokrav som gäller körkortstillstånd eller körtillstånd för taxiförare, 25 euro,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl, 16 euro,

5) förhandsavgörande enligt 48 § i fordonsskattelagen (1281/2003), 90 euro,

6) förhandsavgörande enligt 19 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003), 90 euro,

7) förhandsavgörande enligt 67 § i bilskattelagen (1482/1994), 90 euro,

8) undantag från ålderskravet gällande körrätt 50 euro,

9) avgift för utbildning som ordnas inom luftfartssektorn.

För följande prestationer tar Trafiksäkerhetsverket ut en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken, 1 000 euro,

2) provnummerintyg, 300 euro,

3) beviljande av tillstånd till undantag i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 180 euro.

8 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer är:

1) prestationer som enligt den avgiftstabell som ingår i bilagan till förordningen är avgiftsfria,

2) rampinspektioner av luftfartyg och intyg som utfärdats med anledning av dem,

3) tillstånd för flygtrafik mellan Finland och tredje länder,

4) godkännanden och tillträdesrätter som hänför sig till tryggandet av den civila luftfarten,

5) kontrollflygares och luftfartsläkares befogenheter,

6) tryckalster och informationsmaterial som har producerats för främjande av medvetenheten om flygsäkerheten,

7) trafiksäkerhetsforskning,

8) övervakning av ADR-körtillståndsutbildning, förarundervisning och utbildning för yrkeskompetens,

9) övervakning av trafikförnödenheter.

För omfattande tryckalster och informationsmaterial som producerats för främjande av medvetenheten om flygsäkerheten kan emellertid tas ut en avgift som inte får överstiga självkostnadspriset.

9 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgiften för prestationen inte fastställs med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), tar Trafiksäkerhetsverket ut en avgift enligt företagsekonomiska grunder för följande prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten:

1) utlämnande av uppgifter ur fordonstrafikregistret,

2) bedömning av driftskompatibilitetskomponenternas överensstämmelse med de nationella bestämmelserna inom järnvägssektorn,

3) separat beställda inspektioner inom järnvägssektorn,

4) utbildning som inte ingår i informationsverksamheten,

5) trycksaker som inte ingår i informationsverksamheten, med undantag för material som produceras för främjande av medvetenheten om flygsäkerheten,

6) undersöknings- och beställningstjänster som grundar sig på uppdrag,

7) andra prestationer som Trafiksäkerhetsverket utför på uppdrag,

8) kopior och andra avskrifter,

9) avsändande av handlingar och annat material, om de kostnader detta medför inte ingår i en avgift som tas ut för någon annan prestation.

Trafiksäkerhetsverket beslutar om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter på det sätt som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen.

10 §
Avgifter för avslagsbeslut

Avgifter som avses i denna förordning tas också ut för avslagsbeslut, om inte något annat bestäms särskilt. Om avgiften överstiger 10 000 euro, kan avgiften för avslagsbeslutet jämkas med beaktande av den arbetsinsats som ansökan har krävt.

11 §
Särskilda bestämmelser om avgifter för tillstånd och godkännanden

Om ett tillstånd eller godkännande inom luftfartssektorn beviljas för kortare tid än ett år, tas det för tillståndet eller godkännandet ut en avgift baserad på avgiftstabellen för varje hel period på 30 dagar som ingår i certifikatperioden.

Bestämmelsen i 1 mom. tillämpas inte på tillstånd eller godkännanden av engångsnatur.

12 §
Befrielse från avgift

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan befria luftfartygets ägare, innehavare eller operatör från tillsynsavgiften för luftvärdighetsövervakning, om luftfartyget inte används eller har använts för flygverksamhet under ett helt kalenderår.

En ansökan om befrielse enligt 1 mom. från en övervakningsavgift för luftvärdighet som redan har betalats ska lämnas in till Trafiksäkerhetsverket senast två månader efter utgången av det kalenderår då avgiften har betalats.

Som sådana fall där en avgift, i enlighet med 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten, kan tas ut till ett lägre belopp eller inte alls tas ut betraktas de fall där avgiften gäller en sådan museitrafikoperatör som avses i järnvägslagen eller där regleringsorganets avgörande har allmän betydelse eller betydelse som prejudikat för järnvägsmarknaden.

Trafiksäkerhetsverket tar inte ut en sådan behandlingsavgift som avses i 2 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

13 §
Bestämmelser om uttagande av avgifter för offentligrättsliga prestationer

Trafiksäkerhetsverket kan ta ut 50 procent av avgiften enligt bilagan till denna förordning i förväg av den som ansöker om ett tillstånd eller ett godkännande. Uttagande av avgiften i förväg för ett tillstånd eller ett godkännande gäller inte sådana tillstånd eller godkännanden för vilka avgiften understiger 10 000 euro. Den resterande delen av avgiften tas ut då beslutet tillställs sökanden.

Behandlingsavgiften i ett ärende som av en domstol har återsänts för behandling till följd av överklagande ska minskas med det belopp som tidigare tagits ut för beslutet i ärendet.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till utgången av 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Sabina Lindström

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.