1695/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 29 december 2009 om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stöd enligt 2 kap. i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (finansieringslagen) om inte något annat föreskrivs i statsrådets förordning om stödberättigande uppgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007).

2 kap.

Stöd som beviljas av ett landskapsförbund

2 §
Regionalt utvecklingsstöd

Ett landskapsförbund kan bevilja stöd

1) för projekt som avser utvecklande av en regions näringsverksamhet,

2) för utvecklingsprojekt som syftar till främjande av näringspolitiskt samarbete mellan kommuner,

3) för andra utvecklingsprojekt som syftar till att uppnå en regions utvecklingsmål,

4) för samarbetsprojekt som syftar till främjande av näringspolitiskt samarbete mellan Finland och andra länder och för andra utvecklingsprojekt som syftar till främjande av regional utveckling,

5) till dem som genomför program för förvaltning av särskilda program i 24 § i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009), vilket kan omfatta främjande av samarbetet mellan aktörerna inom programmens förvaltningsstrukturer och aktörerna inom programområdet.

Ett landskapsförbund kan inte bevilja stöd för utvecklande av ett enskilt företags affärsverksamhet.

3 §
Utvecklingsprojekt i anslutning till regional utveckling

Stöd kan beviljas för rimliga kostnader för ett utvecklingsprojekt och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av utvecklingsprojektet, enligt följande:

1) löne- och arvodeskostnader och lagstadgade kostnader i anslutning till dem,

2) resekostnader,

3) köp av upphandlingstjänster,

4) hyreskostnader,

5) andra specificerade kostnader som direkt följer av att utvecklingsprojektet genomförs.

4 §
Maximibeloppet för regionalt utvecklingsstöd

Det regionala utvecklingsstödet för ett utvecklingsprojekt är högst 70 procent av projektets godtagbara totalkostnader. Av synnerligen vägande skäl kan maximibeloppet på 70 procent överskridas i fråga om ett enskilt projekt.

5 §
Investering i anslutning till ett utvecklingsprojekt för regionalt utvecklingsstöd

Stöd kan beviljas för en investering, om den är nödvändig för att utvecklingsprojektet ska kunna genomföras och om investeringskostnadernas andel utgör högst hälften av projektets godtagbara totalkostnader.

6 §
Godtagbara kostnader för investering i anslutning till ett regionalt utvecklingsprojekt

Stöd kan beviljas för rimliga kostnader för en investering och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) för kostnader för anskaffning av material och tillbehör för uppförande, reparation eller utvidgning av byggnadanläggning eller konstruktion, eller för anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner, för kostnader för planering samt för arbetslöner och ackordutgifter,

2) för kostnader för anskaffning av maskiner, anordningar eller immateriella rättigheter,

3) för kostnader för planering och byggande av datanät och motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som är nödvändiga för att bygga och använda nätverk.

Upphandlingspriset för en maskin eller anordning som anskaffats begagnad får inte överskrida gängse värde. Maskinens eller anordningens återstående användningstid bör vara tillräcklig i förhållande till målet för investeringen, och maskinen bör till sina tekniska egenskaper vara behörig med tanke på avsedd användning. En redogörelse för nationellt stöd som tidigare erhållits för anskaffning av maskin eller anordning bör levereras.

7 §
Stödbeloppet för ett investeringsprojekt i anslutning till ett regionalt utvecklingsprojekt

Stödbeloppet för en investering i anslutning till ett regionalt utvecklingsprojekt är maximalt 50 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

8 §
Infrastrukturellt investeringsstöd

Infrastrukturellt investeringsstöd för investeringar i infrastruktur kan beviljas av medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder. Ett villkor för beviljande är att den nationella offentliga medfinansieringen i dess helhet kommer från kommuner.

I den nationella offentliga medfinansieringen av kostnaderna för byggande av bredband kan dock ingå också statlig medfinansiering.

Före beviljandet av stödet bör landskapsförbundet vid behov begära ett utlåtande av den behöriga statliga myndigheten.

9 §
Godtagbara kostnader för infrastrukturellt investeringsstöd

Stöd kan beviljas för rimliga kostnader för infrastrukturella investeringar och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) för kostnader för anskaffning av material och tillbehör för uppförande, reparation eller utvidgning av byggnadanläggning eller konstruktion, eller för anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner, för kostnader för planering samt för arbetslöner och ackordkostnader,

2) för kostnader för anskaffning av maskiner, anordningar eller immateriella rättigheter,

3) för kostnader för planering och byggande av datanät och motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som är nödvändiga för att bygga och använda nätverk.

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som anskaffas i begagnat får inte överstiga maskinens eller anordningens gängse värde. Maskinens eller anordningens återstående användningstid ska vara tillräcklig med avseende på investeringens syfte och maskinen eller anordningen ska till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenlig med avseende på den planerade användningen. En redogörelse för offentligt stöd som tidigare erhållits för anskaffning av maskiner eller anordningar ska lämnas in.

10 §
Beloppet av infrastrukturellt investeringsstöd

Det infrastrukturella investeringsstödet är högst 70 procent av projektets godtagbara totalkostnader. Stödprocenten ska bestämmas så att den finansiering som beviljas motsvarar Europeiska regionutvecklingsfondens andel.

Det infrastrukturella investeringsstödet för byggande av bredband är högst 70 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

11 §
Projekt inom undervisningsministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde

Ett villkor för beviljande av stöd för ett projekt enligt 7 § 1 mom. 3 punkten i finansieringslagen är att landskapsförbundet begärt ett utlåtande om de viktigaste projekten för att försäkra sig om att i projektet avvikelser inte görs från lag, förordning, ett beslut av riksdagen eller statsrådet eller från beslut som grundar sig på lag och omfattas av undervisningsministeriets, social- och hälsovårdsministeriets eller utbildningsstyrelsens beslutanderätt.

Av undervisningsministeriet ska alltid begäras ett utlåtande om de nationella strukturfondsprogrammen samt om projekt inom programmet för målet europeiskt territoriellt samarbete, som berör påbörjande av utbildning som leder till högskoleexamen eller förändringar i högskolenätverket.

Landskapsförbundet sänder en begäran om utlåtande till arbets- och näringsministeriet som sänder begäran vidare till undervisningsministeriet eller social- och hälsovårdsministeriet. Undervisningsministeriets eller social- och hälsovårdsministeriets utlåtande är bindande för landskapsförbundet om det till innehållet grundar sig på de författningar som nämns i 2 mom.

12 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt inom undervisningsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde

Stöd kan beviljas för rimliga kostnader för ett utvecklingsprojekt och för nödvändiga godtagbara kostnader för utvecklingsprojektet enligt följande:

1) löne- och arvodeskostnader och lagstadgade kostnader i anslutning till dem,

2) resekostnader,

3) köp av upphandlingstjänster,

4) hyreskostnader,

5) andra specificerade kostnader som direkt följer av att utvecklingsprojektet genomförs.

13 §
Stödbeloppet i utvecklingsprojekt inom undervisningsministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde

Stödet för utvecklingsprojektet är högst 85 procent av projektets godtagbara totalkostnader. Av synnerligen vägande skäl kan maximibeloppet överskridas i fråga om ett enskilt projekt.

14 §
Godtagbara kostnader för investeringsprojekt inom undervisningsministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde

Stöd kan beviljas för rimliga godtagbara kostnader för en investering för att genomföra projektet, enligt följande:

1) för kostnader för anskaffning av material och tillbehör för uppförande, reparation eller utvidgning av byggnad, anläggning eller konstruktion, eller för anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner, för kostnader för planering samt för arbetslöner och ackordkostnader,

2) för kostnader för anskaffning av maskiner, anordningar eller immateriella rättigheter,

3) för kostnader för planering och byggande av datanät och motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som är nödvändiga för att bygga och använda nätverk.

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som anskaffas i begagnat får inte överstiga maskinens eller anordningens gängse värde. Maskinens eller anordningens återstående användningstid ska vara tillräcklig med avseende på investeringens syfte och maskinen eller anordningen ska till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenlig med avseende på den planerade användningen. En redogörelse för offentligt stöd som under de fem föregående åren erhållits för anskaffning av maskiner eller anordningar ska lämnas in för bedömning av stödberättigande.

15 §
Stödbeloppet för investeringsprojekt inom undervisningsministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde

Stödet är högst 85 procent av projektets godtagbara totalkostnader. Av synnerligen vägande skäl kan maximibeloppet överskridas i fråga om ett enskilt projekt.

3 kap.

Stöd som beviljats av arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna

16 §
Arbets- och näringsministeriets utvecklingsprojekt

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja landskapsutvecklingspengar eller Europeiska regionala utvecklingsfondens eller Europeiska socialfondens medel och motsvarande statliga medel för utvecklingsprojekt och tekniskt stöd enligt 6 § i finansieringslagen. En förutsättning är att projektet gagnar flera än en region eller är viktigt för hela riket.

17 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja stöd för rimliga godtagbara kostnader för ett utvecklingsprojekt och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av utvecklingsprojektet, enligt följande:

1) löne- och arvodeskostnader och lagstadgade kostnader i anslutning till dem,

2) resekostnader,

3) köp av upphandlingstjänster,

4) hyreskostnader,

5) andra specificerade kostnader som direkt följer av att utvecklingsprojektet genomförs.

18 §
Stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd från Europeiska socialfonden och av motsvarande nationella statliga medel för utvecklingsprojekt enligt ESF -programdokumentet för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning. Stöd kan beviljas för rimliga godtagbara kostnader för ett utvecklingsprojekt och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av utvecklingsprojektet, enligt följande:

1) löne- och arvodeskostnader och lagstadgade kostnader i anslutning till dem,

2) resekostnader,

3) köp av upphandlingstjänster,

4) hyreskostnader,

5) andra specificerade kostnader som direkt följer av att utvecklingsprojektet genomförs.

19 §
Stödbeloppet för utvecklingsprojekt som medfinansierats från Europeiska socialfonden via närings-, trafik- och miljöcentralerna

Stödet är högst 85 procent av projektets godtagbara totalkostnader. Av synnerligen vägande skäl kan maximibeloppet överskridas i fråga om ett enskilt projekt.

4 kap.

Stödförfarande

20 §
Stödmottagare

Stödmottagaren eller den som genomför ett projekt ska ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar samt kompetens att genomföra projektet.

21 §
Överföring av stöd

Den myndighet som beviljar stöd kan av grundad anledning som framförts i ansökan besluta, att stödmottagaren får överföra en del av det beviljade stödet till en eller flera aktörer för att projektet ska kunna genomföras.

Stöd kan beviljas enligt 1 mom., om det till ansökan före beviljandet av stöd fogats ett avtal om hur projektet ska genomföras och om att stödet ska överföras och som ingåtts mellan sökanden och de övriga aktörer som genomför projektet.

Av avtalet ska framgå åtminstone avtalsparterna och deras andel av åtgärderna och kostnaderna för projektets genomförande samt av beloppet för det stöd som ska överföras. I avtalet ska dessutom ingå en beskrivning av förfaranden för offentlig upphandling, bokföringsskyldigheten, förfarandet vid tillsyn och lämnande av uppgifter samt övriga villkor för projektets genomförande.

22 §
Gemensamma projekt

Om stöd beviljas flere än en stödmottagare gemensamt, är det en förutsättning för beviljande av stöd, att en gemensam ansökan om stöd lämnats in. Var och en av parterna i det gemensamma projektet måste delta i finansieringen av projektet, om det inte med tanke på projektets natur är onödigt. Angående projektets genomförande ska ett avtal enligt 21 § 3 mom. utarbetas.

23 §
Ansökan om stöd

Stöd ska sökas med en blankett som fastställts för ändamålet. Ansökan ska undertecknas.

Ansökan ska sändas till det landskapsförbund eller den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område projektet ska genomföras. Om projektet ska genomföras inom flera landskapsförbunds område eller om det är fråga om ett gemensamt projekt för landskapsförbunden, ska ansökan ges in till det landskapsförbund för vilket arbets- och näringsministeriet anvisat medel för projektet.

Om arbets- och näringsministeriet är den som beviljar stöd ska ansökan ges in till arbets- och näringsministeriet.

24 §
Uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan om stöd

I ansökan eller i den projektplan som utgör bilaga ska finnas åtminstone:

1) uppgifter om den sökande och den sökandes organisation och vid behov om dess ekonomiska situation samt om projektets kontaktpersoner,

2) projektets namn och specificerade innehåll, en beskrivning av hur projektet genomförs samt inverkan av överföringen av eventuellt stöd enligt 11 § finansieringslagen på projektets genomförande,

3) uppgifter om de instanser som deltar i projektets genomförande, de olika instansernas ansvar för projektets genomförande och finansiering samt eventuella avtalsarrangemang,

4) projektets kostnadskalkyl jämte kostnadsspecifikation,

5) projektets finansieringsplan och projektintäkter,

6) projektets målsättningar, åtgärder, resultatmål och konsekvenser,

7) en beskrivning av rapporteringen om projektresultaten och av hur informationen ska lämnas,

8) en redogörelse för hur den verksamhet som ansökan gäller kommer att fortsätta efter att stödet upphört, ifall det inte på grund av verksamhetens natur är uppenbart onödigt,

9) en anmälan om stöd som erhållits för projektet eller om annat offentligt stöd som ansökts för projektet,

10) en anmälan om stöd av mindre betydelse som sökanden erhållit under det innevarande och de två föregående skatteår specificerat för varje sökande eller projektdeltagare, om det är fråga om stöd i enlighet med 10 § 4 mom. i finansieringslagen,

11) andra uppgifter som den stödbeviljande myndigheten kräver.

De stöd som avses i denna förordning kan sökas fortgående, om inte annat föreskrivs i programdokumentet för det projekt som ska understödas eller om inte den myndighet som ansvarar för verkställandet av programmet besluter annat.

25 §
Stödbeslutet

I beslut om beviljande av stöd ska nämnas åtminstone

1) stödmottagaren,

2) det projekt för vilket stöd beviljas,

3) stödets maximibelopp i euro och procent och vid behov specificerat enligt EG:s andel och den nationella andelen,

4) de godtagbara kostnaderna och fördelningen av dem,

5) villkoren för beviljande av stöd,

6) tidpunkten för utbetalning av stödet och villkoren för utbetalningen samt förfarandet,

7) villkoren för återkrav av stöd.

I fråga om gemensamma projekt ska det nämnas hur stöd som beviljats som statsstöd fördelas mellan stödmottagarna.

Stöd kan beviljas för högst tre år i sänder.

26 §
Villkor för användning av stöd

Om lagen om offentlig upphandling (348/2007) inte tillämpas på anskaffningar i samband med ett projekt, ska stödmottagaren visa, att anskaffningsutgiften är rimlig genom att lägga fram en redogörelse över att utgiften grundar sig på normal prisnivå. Vid anskaffningar som underskrider det nationella tröskelvärdet enligt lagen om offentlig upphandling, måste det säkerställas att anskaffningen sker öppet, att anbudsgivarna behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande, att marknaden är funktionsduglig och inköpsverksamheten effektiv samt att principerna för god förvaltningssed iakttas.

27 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för:

1) mervärdesskatt, som inte är en slutlig utgift för sökanden,

2) räntor, provisioner eller andra finansieringsrelaterade kostnader,

3) kostnader förorsakade av sökandens normala verksamhet eller av PR -verksamhet som hänför sig till den,

4) löner eller arvoden till den del de överskrider gängse lön eller arvode som betalas för motsvarande uppgift i sökandens organisation,

5) andra kostnader som ingår i avlöningen än kostnader som är lagstadgade eller beroende av tjänste- eller kollektivavtal som förpliktar arbetsgivaren.

Kostnader för utlandsresa kan vara godtagbara endast om de är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. För resplanen och kostnader i samband med den samt för motiveringen för resans nödvändighet ska på förhand inhämtas ett godkännande hos den myndighet som beviljar stödet, om stödbeviljaren inte anser det vara onödigt på grund av projektets natur.

28 §
Tekniskt stöd

För tekniskt stöd används medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden samt motsvarande statliga medel. För användningen av tekniskt stöd ska uppgöras en dispositionsplan som godkänns av programmets övervakningskommitté.

Myndigheten använder tekniskt stöd som självförverkligat projekt.

29 §
Bokföringsskyldighet

Ett villkor för beviljande av stöd är att stödmottagaren har en separat bokföring över det projekt som ska stödas. Separat bokföringsskyldighet finns inte om projektets utgifter och inkomster pålitligt framställts i stödmottagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) på eget kostnadsställe eller på egna konton så att räkenskaperna och verifikaten kan granskas utan svårighet.

30 §
Utbetalning av stöd

Till ansökan om utbetalning av stöd ska fogas en specifikation av hur projektet framskrider, en huvudboksrapport som grundar sig på projektets bokföringsuppgifter samt annat nödvändigt material för granskning av utgifter och finansiering av projektet. När beloppet av det stöd som ska betalas räknas ut, ska från de godtagbara kostnaderna avdras intäkterna för projektet.

Betalning av sista raten ska sökas inom fyra månader efter avslutat projekt.

Stödet betalas retroaktivt enligt faktiska godtagbara kostnader och enligt den stödprocent som fastställts i finansieringsbeslutet i en eller flera rater. Ett villkor för betalning av den sista raten är att den stödbeviljande myndigheten fått en godtagbar redogörelse för hur projektet genomförts, för de resultat som uppnåtts och hur medlen använts samt för hur finansieringen genomförts i enlighet med villkoren för stödbeslutet.

Innan den sista raten betalas ska stödmottagaren lägga fram en godtagbar redogörelse för hur den understödda verksamheten ska fortsätta, om stödbeviljaren inte på grund av projektets natur anser det vara onödigt.

31 §
Förskott och utbetalning av förskott

Ett landskapsförbund samt arbets- och näringsministeriet kan betala förskott för projektet, om det är nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras.

Förskottet får vara högst 30 procent av det stöd som beviljats för projektet. Förskott ska sökas särskilt och behovet ska motiveras. Förskott kan inte betalas till offentligrättsliga sammanslutningar om det inte finns särskilda skäl för detta. Förskott kan betalas endast en gång.

Inom området för förvaltningsförsöket i Kajanaland kan samkommunen Kainuun maakunta -kuntayhtymä bevilja förskott mer än en gång för projekt som är betydelsefulla för förvaltningsförsöket.

32 §
Naturaprestationer

Ett landskapsförbund eller arbets- och näringsministeriet kan besluta, att en del av självfinansieringsandelen för ett projekt också kan bestå av överlåtet vederlagsfritt arbete och produktionsinsatser (naturaprestation). Naturaprestationen ska kunna motiveras utgående från projektinnehållet eller de mål som uppställts för projektet. Som värdet på en naturprestation beaktas högst de kostnader som den medfört eller den lön som betalas för motsvarande arbete eller i fråga om produktionsinsatser tjänstens eller produktens verkliga värde eller de kostnader de medfört. Över naturaprestationer ska föras bok, på basis av vilken naturaprestationernas värde i pengar kan utredas. Naturaprestationernas värde i pengar och beräkningsgrunderna godkänns i stödbeslutet.

Värdet av en naturaprestation kan vara högst hälften av självfinansieringsandelen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §
Styrgrupp

För styrningen och uppföljningen av utvecklingsprojekt och vid behov andra projekt kan det utses en styrgrupp som den som beviljar stödet ska godkänna. Den som ansöker om stöd kan ge ett förslag till styrgruppens sammansättning. Ett tillräckligt antal experter ska höra till styrgruppen.

Behovet av ändringar i fråga om hur projektet ska genomföras och finansieras och om innehållet i projektet behandlas inom styrgruppen i regel innan ansökningen om dem sänds till den myndighet som beviljat stödet.

34 §
Skyldigheten att förvara handlingar

Bokföringen och det material som anknyter till den ska förvaras på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen.

I fråga om stöd som finansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder ska bokföringen, anteckningar, verifikat och andra handlingar som anknyter till genomförandet av projektet dock förvaras åtminstone till dess tre år förflutit från den tidpunkt då Europeiska gemenskapernas kommission har betalat ut slutraten för ett program.

Bokföringen och det material som anknyter till den samt övriga handlingar som anknyter till genomförandet av projektet ska förvaras så att de kan kontrolleras utan svårighet.

35 §
Uppföljning

Den myndighet som beviljat stöd ska följa hur projektet genomförs och vidta nödvändiga åtgärder om projektet inte framskrider enligt villkoren i stödbeslutet.

36 §
Uppgifter för uppföljning

För uppföljning av stödet ska stödmottagaren på en blankett som fastställts för ändamålet lägga fram en redogörelse för hur projektet genomförts. Av redogörelsen ska framgå hur de för projektet uppställda målen har nåtts samt övriga uppgifter som begärts av den myndighet som beviljat stödet.

37 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Tuula Manelius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.