1694/2009

Given i Helsingfors 22 december 2009

Lag om ändring av kollektivtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kollektivtrafiklagen av den 13 november 2009 (869/2009) 10 §, 11 § 2 mom., 12 § mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 §, 16 § 1 mom., 17 och 18 §, 19 § 4 mom., 20 § 2 och 3 mom., 25, 29, 31 och 32 §, 46 § 1 och 2 mom., 50 §, 51 § 1 mom., 53 § 1 mom., 58 § samt 62 § 1 mom. som följer:

10 §
Myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral där sökanden har sin hemort beviljar kollektivtrafiktillstånd på ansökan.

Om sökanden inte har hemort i Finland, beviljas kollektivtrafiktillståndet av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

11 §
Behöriga myndigheter och organ enligt direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter

Ett sådant intyg över gott anseende som avses i artikel 8 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter utfärdas av polisen på hemorten. Ett sådant intyg över solvens som avses i artikel 9 utfärdas av ett kreditinstitut eller av en revisor eller revisionssammanslutning som Centralhandelskammaren eller en handelskammare har godkänt. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral som beviljar kollektivtrafiktillståndet utfärdar ett sådant intyg över yrkesskicklighet som avses i artikel 10 i direktivet till dem som före den 2 oktober 1999 första gången har fått rätt att bedriva persontrafik. I övriga fall utfärdas det ovan nämnda intyget av Trafiksäkerhetsverket.

12 §
Myndigheter som beviljar tillstånd för linjebaserad trafik

Tillstånd för linjebaserad trafik beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars behörighetsområde rutten finns. Om linjens rutt omfattar flera än en behörig närings-, trafik- och miljöcentrals behörighetsområde, beviljas tillståndet av den central på vars område den längsta sträckan av rutten finns.


13 §
Myndigheter som beviljar tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik

Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars behörighetsområde trafikens verksamhetsområde finns. Om trafikens verksamhetsområde finns inom flera än en behörig närings-, trafik- och miljöcentrals behörighetsområde, beviljas tillståndet av den central inom vars område största delen av verksamhetsområdet finns.


14 §
Behöriga myndigheter enligt trafikavtalsförordningen och deras samarbete samt beslut om tillämpning av trafikavtalsförordningen

I Finland är de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala myndigheter som nämns i 12 § 2 och 3 mom. sådana behöriga vägtrafikmyndigheter som avses i trafikavtalsförordningen. Den inbördes behörighetsfördelningen mellan myndigheterna följer 12 och 13 §, dock så att trafiktjänster som ordnas av den behöriga kommunala myndigheten i en obetydlig omfattning får sträcka sig utanför dess egentliga behörighetsområde. Behörig i ärenden som gäller järnvägstrafik är kommunikationsministeriet och, inom sitt behörighetsområde, samkommunen Helsingforsregionens trafik. Behöriga i ärenden som gäller annan spårtrafik är de kommunala myndigheter som nämns i 12 § 2 och 3 mom. inom sitt behörighetsområde.


15 §
Myndigheter enligt förordningen om gemenskapens internationella trafik

Behöriga myndigheter enligt förordningen om gemenskapens internationella trafik är i Finland kommunikationsministeriet, som även tar emot de anmälningar som avses i artikel 2.3 i förordningen och utfärdar de certifikat som avses i artikel 13.1 och 13.3, samt Trafiksäkerhetsverket och de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna av vilka trafikidkarna får de handlingar som avses i artikel 11.4. Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet är de behöriga kontroll- och tillsynsmyndigheter som avses i artiklarna 14 och 15.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen där sökanden har sin hemort är behörig att bevilja i artikel 3 a i förordningen avsedda gemenskapstillstånd samt återkalla och återta tillstånden i enlighet med artikel 16.1 och 16.3.

I artiklarna 6―9 i förordningen avsedd myndighet som beviljar tillstånd för regelbunden trafik är den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område rutten finns. Om linjens rutt finns inom flera än en behörig närings-, trafik- och miljöcentrals behörighetsområde, beviljas tillståndet av den central inom vars område den längsta sträckan av rutten finns.

16 §
Myndigheter enligt förordningen om gemenskapens cabotagetrafik

I Finland är Trafiksäkerhetsverket behörig myndighet enligt förordningen om gemenskapens cabotagetrafik.


17 §
Myndigheter enligt Interbusöverenskommelsen

Det kontrolldokument för avreglerad tillfällig trafik som avses i artikel 6 i Interbusöverenskommelsen utfärdas i Finland av Trafiksäkerhetsverket. I Finland är kommunikationsministeriet den behöriga myndighet som beviljar transporttillstånd och som avses i artikel 15 i överenskommelsen. Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet är sådana kontrollmyndigheter som avses i artikel 18 i överenskommelsen.

18 §
Myndigheter enligt bilaterala avtal

Trafiksäkerhetsverket beviljar transporttillstånd för sådan tillfällig internationell persontransport med buss utomlands som baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och någon annan stat. Kommunikationsministeriet beviljar övriga på bilaterala avtal baserade tillstånd för rutter som överskrider riksgränserna.

19 §
Förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

Sökanden eller den trafikansvarige ska anses yrkesskicklig, om han eller hon har fullgjort en företagarkurs i busstrafik och avlagt ett skriftligt prov samt av Trafiksäkerhetsverket fått ett intyg över det godkända skriftliga provet. Fullgjord företagarkurs krävs inte av den som har minst två års fortlöpande praktisk erfarenhet i ledande uppgifter i ett företag inom persontrafiken, om han eller hon har blivit godkänd i det skriftliga provet.

20 §
Företagarkurs i busstrafik, skriftligt prov och intyg

Företagarkursens skriftliga prov ska till innehåll och struktur motsvara det som anges i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter. Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnandet av provet. Trafiksäkerhetsverket godkänner som deltagare i provet den som inte behöver avlägga företagarkursen. Trafiksäkerhetsverket kan anlita en utomstående expert för utarbetandet av provuppgifterna och ordnandet av provtillfället.

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett intyg till den som har godkänts i det prov som nämns i 2 mom. Intyget ska till sin form överensstämma med bestämmelserna om utformningen av examensprovet i bilaga I till direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter och med modellen i bilaga I a till direktivet.

25 §
Ansökan om kollektivtrafiktillstånd

Ansökan om kollektivtrafiktillstånd ska göras skriftligen hos den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen enligt 10 §. I ansökan ska läggas fram de uppgifter som avgörandet av ansökan förutsätter och som gäller den sökandes rättshandlingsförmåga, goda anseende, solvens och yrkesskicklighet samt de övriga uppgifter som den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen begärt och som behövs för handläggningen av ansökan.

29 §
Ansökan om transporttillstånd som avses i bilaterala avtal och återställande av tillståndet

I en ansökan om transporttillstånd ska finnas de uppgifter som kommunikationsministeriet eller Trafiksäkerhetsverket begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

Trafiksäkerhetsverket kan bestämma en ansökningstid för transporttillståndet.

Tillståndshavaren är skyldig att utan dröjsmål till Trafiksäkerhetsverket återställa ett tillstånd som inte kommer att användas eller som inte använts.

31 §
Återkallande av kollektivtrafiktillstånd

Om inte något annat följer av 35 §, kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral som beviljar tillstånd återkalla ett kollektivtrafiktillstånd helt och hållet eller för en viss tid, om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för beviljande av tillståndet. Ett tillstånd ska återkallas, om tillståndshavaren begär det.

32 §
Återkallande av tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik i samband med att ett kollektivtrafiktillstånd återkallas eller dess giltighetstid löper ut

Om den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen återkallar ett kollektivtrafiktillstånd ska den samtidigt återkalla även tillståndshavarens tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska också återkalla tillståndshavarens tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik, om giltighetstiden för tillståndshavarens kollektivtrafiktillstånd löper ut.

Innan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen återkallar de trafiktillstånd som nämns i 1 mom. ska den höra de myndigheter som beviljar tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik och vilkas tillstånd tillståndshavaren har, och de i trafikavtalsförordningen avsedda behöriga myndigheter, kommuner och samkommuner med vilka ingåtts sådana avtal om allmän trafik som tillståndshavaren har.

46 §
Kvotering och användning av anslag samt återkrav av betald ersättning

Kommunikationsministeriet beslutar om kvotering av det anslag som anvisats i statsbudgeten eller en del därav för de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och bestämmer till behövliga delar om dess fördelning på de ändamål som nämns i 45 §.

Kommunikationsministeriet och de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna får själva använda anslaget för de ändamål som nämns i 45 §. De kan också bevilja kommuner och samkommuner statsunderstöd för samma ändamål.


50 §
Döds- och konkursbons rätt att fortsätta trafiken

Om innehavaren av ett kollektivtrafiktillstånd avlider, får dödsboet fortsätta med trafiken i högst 18 månader från dödsdagen, om det inom tre månader från dödsdagen gör en anmälan hos den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen för godkännande av en person som ansvarar för tillståndshavarens skyldigheter. Denne ska med undantag för kravet på yrkesskicklighet uppfylla de krav som föreskrivs beträffande den trafikansvarige.

Om innehavaren av ett kollektivtrafiktillstånd försätts i konkurs, får konkursboet fortsätta med trafiken i tre månader räknat från konkursens början. Konkursboet ska utan dröjsmål underrätta den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen om huruvida det vill utnyttja denna rätt. De som förvaltar konkursboet ansvarar för de uppgifter som åligger den trafikansvarige.

51 §
Byte av trafikansvarig

Om den trafikansvarige måste bytas på grund av dödsfall, plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller någon annan därmed jämförbar oförutsedd händelse, ska en ansökan om byte av trafikansvarig göras hos den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen utan dröjsmål. Om den trafikansvarige inte längre uppfyller de föreskrivna kraven, ska tillståndshavaren sedan denne fått kännedom om saken omedelbart underrätta den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.


53 §
Rättelseyrkande och ändringssökande

I Trafiksäkerhetsverkets bedömning av ett prov som avses i 20 § får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse i bedömningen av provet får sökas hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkande ska framställas skriftligen inom 30 dagar från den dag då personen fick kännedom om provresultatet. I ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).


58 §
Rätt att få registeruppgifter

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna få uppgifter ur bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret och skatteförvaltningens datasystem om dem som ansöker om kollektivtrafiktillstånd, innehavare av kollektivtrafiktillstånd och trafikansvariga för behandlingen av ärenden som gäller beviljande av kollektivtrafiktillstånd och i artikel 3 a i förordningen om gemenskapens internationella trafik avsedda gemenskapstillstånd, kontroll av förutsättningarna för beviljande av tillstånd och återkallande av tillstånd samt för återlämnande av den säkerhet som ställts för att visa trafikidkarens solvens.

62 §
Övergångsbestämmelser för trafiktillståndens och avtalens giltighet

De kollektivtrafiktillstånd som beviljats innan denna lag har trätt i kraft gäller den tid som fastställts i tillstånden. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska regelbundet och minst vart femte år kontrollera att innehavaren av ett kollektivtrafiktillstånd som beviljats före ikraftträdandet och en juridisk persons trafikansvarige uppfyller de villkor för beviljande av kollektivtrafiktillstånd som anges i 19 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 254/2009
KoUB 28/2009
RSv 226/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.