1685/2009

Given i Helsingfors den 21 december 2009

Finansministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer

I enlighet med finansministeriets förordning föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om när de prestationer som utförs av notarius publicus vid magistraterna skall vara avgiftsbelagda, med undantag av de avgifter som notarius publicus uppbär för styrkande av köp och delgivning, om vilka bestäms särskilt.

2 §
Avgiftsfria prestationer

För mottagande av utsaga om erkännande som avses i 15 § lagen om faderskap (700/1975) och för verkställande av hörande samt mottagande av godkännande enligt 18 § lagen om faderskap uppbärs ingen avgift.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För notarius publicus prestationer uppbärs följande fasta avgifter:

1) för protest 25 euro;

2) för öppning och stängning av tresorfack 42 euro för det första facket och för varje följande fack 6 euro;

3) för styrkande av meritförteckning 35 euro;

4) för vederhäftighetsbetyg 20 euro;

5) för styrkande av riktigheten hos en underskrift 7 euro per underskrift;

6) för styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 3,50 euro per sida, dock högst 100 euro per handling; samt

7) för intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) 10 euro.

För kontroll i ett offentligt register i samband med styrkande av riktigheten hos en underskrift uppbärs en avgift som motsvarar de kostnader som föranleds av kontrollen.

För andra prestationer uppbärs en avgift som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde.

Magistraten beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enlig 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Resekostnader som förorsakas av öppning och stängning av tresorfack eller av annan åtgärd ersätts till notarius publicus enligt statens resereglemente, om resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt uppbärs till staten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till utgången av 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

För en prestation som beställts innan denna förordning har trätt i kraft uppbärs avgift enligt den avgiftsförordning som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.