1679/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 § 1 punkten samt 3 § 1 och 2 mom.,

av dem 2 § 1 punkten sådan den lyder i lag 55/2002, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i förordningar som utfärdats med stöd av den avses med

1) fartygssäkerhet fartygs sjövärdighet, säker drift av fartyg och ledningsarrangemang i anknytning till en säker drift, redarens säkerhetsledningssystem samt förhindrande av miljöförorening från fartyg,


3 §
Övrig lagstiftning

Angående fartygs sjövärdighet, säkra drift och ledningsarrangemang i anknytning till en säker drift, redarens säkerhetsledningssystem och fartygs besiktning gäller vad som bestäms i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) och lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) samt vad som bestäms och föreskrivs med stöd av dem.

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om förhindrande av miljöförorening från fartyg finns också i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009
KoUB 33/2009
RSv 249/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.