1676/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 2 § 2 mom., 41 § 3 mom., 45 § 1 mom. och 65 § 2 mom.,

av dem 41 § 3 mom., 45 § 1 mom. och 65 § 2 mom. sådana de lyder i lag 934/2003, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på verksamhet som regleras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) om inget annat bestäms i den lagen, eller på verksamhet som avses i havsskyddslagen (1415/1994). Denna lag tillämpas inte heller på förebyggande av skadeverkningar orsakade av strålning till den del det bestäms om detta i kärnenergilagen (990/1987) eller strålskyddslagen (592/1991) och inte heller på förebyggande av vattenförorening till den del det bestäms om detta i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 54/1971).


41 §
Grunderna för tillståndsprövning

Vid avgörandet av ett tillståndsärende ska iakttas naturvårdslagen och vad som bestäms med stöd av den. Om hamnens avfallshanteringsplan föreskrivs i miljöskyddslagen för sjöfarten.

45 §
Villkor om avfall och avfallshantering

Tillståndet ska dessutom förenas med behövliga villkor om avfall och avfallshantering, för iakttagande av avfallslagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser, samt om ställande av säkerhet eller annat motsvarande arrangemang som avses i 42 § 3 mom. i denna lag. På verkställigheten av villkoren tillämpas denna lag.


65 §
Inskrivning i datasystemet

Anmälan om hamn ska göras till datasystemet för miljövårdsinformation så som föreskrivs i miljöskyddslagen för sjöfarten. Anmälan ska omfatta en avfallshanteringsplan, som ska följas efter det att avfallshanteringsplanen är godkänd och hamnen har skrivits in i datasystemet för miljövårdsinformation. Uppgift om inskrivningen i datasystemet och om avfallshanteringsplanen ska sändas till kommunens miljövårdsmyndighet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009
KoUB 33/2009
RSv 249/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.