1674/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om oljeskyddsfonden (1406/2004) 13 § 1 mom. 2 punkten, 17 § 1 mom., 18 § 1 mom. och 19 § 2 punkten som följer:

13 §
Kostnader för bekämpning och återställande

Sådana kostnader för bekämpning av och återställande efter en oljeskada som berättigar till i 10 § avsedd ersättning är


2) kostnader och skador orsakade av oljebekämpningsåtgärder enligt lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009),


17 §
Ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning till det lokala räddningsväsendet i enlighet med den fastställda plan för bekämpning av oljeskador som avses i lagen om bekämpning av oljeskador för

1) kostnader för anskaffning av bekämpningsmateriel; en förutsättning för att en enskild anskaffning av bekämpningsmateriel för mer än 85 000 euro ska ersättas är att oljeskyddsfondens styrelse på förhand har godkänt anskaffningen,

2) kostnader för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.


18 §
Av prövning beroende ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av bekämpningsberedskap

Ur oljeskyddsfonden kan staten beviljas ersättning för sådana kostnader för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador och för upprätthållande av bekämpningsberedskap som avses i lagen om bekämpning av oljeskador.


19 §
Av prövning beroende bidrag

Ur oljeskyddsfonden kan bidrag beviljas


2) sådan ägare av en hamn eller inrättning som avses i 16 § i lagen om bekämpning av oljeskador, för anskaffning av materiel för bekämpning av oljeskador,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009
KoUB 33/2009
RSv 249/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.