1662/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i kapitel 1.3 i koden

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 16 maj 2008 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolution MSC.262(84) gjorda ändringarna i IMDG-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), av vilka riksdagen godkänt bestämmelserna i kapitel 1.3 i koden den 24 april 2009, och vilka republikens president godkänt den 12 juni 2009, träder i kraft den 1 januari 2010 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 12 juni 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (438/2009) träder i kraft den 1 januari 2010.

3 §

De bestämmelser i ändringarna i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 91/2009)
(De ändringar av koden som inte avser kapitel 1.3 finns till påseende och kan erhållas hos Trafiksäkerhetsverket, som också lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.