1656/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om strukturfonderna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 29 mars 2007 om strukturfonderna (311/2007) 9 § 4 mom. och 18 §,

ändras 1 § 2 mom., 2 § 2 punkten, 4 och 5 §, 8 § 4 mom., 9 § 1 och 2 mom., 10―13 §, 17 § 4 och 5 mom. och 21 § av dem 9 § 1 mom. sådant det lyder i statsrådets förordning 799/2008, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

På det operativa program som utarbetats med tanke på målet europeiskt territoriellt samarbete tillämpas vad som bestäms i 8 och 17 § samt i fråga om finländska förvaltningsmyndigheter, attesterande myndigheter och revisionsmyndigheter vad som bestäms i 20 § 1 och 3–5 mom.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


2) flexibilitetsreserv den del av programreserven som används till utgifter för plötsliga problem vid strukturomvandlingar och som kan användas för att genomföra ett operativt program samt den del som programmets förvaltningsmyndighet reserverat för att trygga en flexibel användning av medlen och som kan användas för att genomföra ett operativt program,


4 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter

Den närings-, trafik- och miljöcentral som i respektive storregion har utsetts av arbets- och näringsministeriet har som uppgift att för utarbetandet av landskapets samarbetsdokument bereda uppskattningar av beloppet och allokeringen av de medel som avses i 3 § 1 mom. 2 och 4 punkten enligt förvaltningsområde i varje landskap. Landskapets samarbetsgrupper förhandlar då de utarbetar samarbetsdokumentet med närings-, trafik- och miljöcentralen om beloppet av de medel från Europeiska socialfonden och motsvarande statliga medfinansiering som anvisas landskapet och om allokeringen av dessa medel enligt förvaltningsområde.

5 §
Tidtabell för utarbetande av landskapets samarbetsdokument

Landskapets samarbetsdokument som avses i 21 § i strukturfondslagen antas samtidigt med behandlingen av landskapsprogrammets genomförandeplan efter det att budgetpropositionen överlämnats. Arbets- och näringsministeriet ger årligen närmare anvisningar om tidtabellen och förfaringssättet för landskapets samarbetsdokument.

8 §
Utdelning av medel

Inom de operativa programmen för målet europeiskt territoriellt samarbete anvisar arbets- och näringsministeriet den statliga medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen till de i 30 § i strukturfondslagen avsedda myndigheterna. Om fördelningen förutsätter behandling i statsrådets allmänna sammanträde gör ministeriet en framställning till statsrådet. Vid fördelningen av medel beaktas de beslut som det operativa programmets förvaltningskommitté fattat. För fördelningen begär ministeriet förslag från de ministerier som deltar i genomförandet av det operativa programmet.

9 §
Fördelning av programreserven

Programreserven kan årligen bildas av de anslag som i samarbetsdokumenten föreslagits av landskapets samarbetsgrupper och reserverats för programreserven och av den i 2 § avsedda flexibilitetsreserven i samband med den utdelning av medel som avses i 8 §.

Landskapets samarbetsgrupp eller, i fråga om flexibilitetsreserven, vid behov ett förmedlande organ som verkar i regionen efter förhandlingar med övriga behöriga förmedlande organ eller, på förslag av det förmedlande organet, det behöriga ministeriet lägger för det operativa programmets förvaltningsmyndighet fram ett förslag om användningen av medlen i programreserven. I fråga om flexibilitetsreserven för utgifter för plötsliga problem vid strukturomvandlingar iakttas dessutom vad som föreskrivs i 10 och 11 §.


10 §
Användning av flexibilitetsreserven för utgifter för plötsliga problem vid strukturomvandlingar

I fråga om de regioner som flexibilitetsreserven kan allokeras till, villkoren för utdelning av flexibilitetsreserven och dess användningsändamål gäller vad som föreskrivs någon annanstans i lag eller bestäms med stöd av lag.

11 §
Ansökan om uttag ur flexibilitetsreserven för utgifter för plötsliga problem vid strukturomvandlingar

Till en ansökan som gäller uttag ur flexibilitetsreserven ska bifogas en plan för användning av medlen. I planen ska ingå åtminstone följande uppgifter:

1) målområde, som kan vara en ekonomisk region eller en kommun,

2) en analys av vilka konsekvenser strukturomvandlingen har för sysselsättningen och produktionen inom målområdet samt tillvägagångssätten för att lindra dem,

3) insatser som är berättigade till stöd fördelade enligt förvaltningsområde,

4) en uppskattning av finansieringen av planens genomförande enligt förvaltningsområde och

5) en redogörelse för hur genomförandet av planen följs och vilka uppföljningsindikatorer som används.

12 §
Upplösning av flexibilitetsreserven

Förvaltningsmyndigheten upplöser den del av flexibilitetsreserven som under året blivit oanvänd genom att dela ut den och genom att iaktta bestämmelserna i 8 §. Med avvikelse från vad som i detta moment föreskrivs kan förvaltningsmyndigheten, efter att ha hört behöriga ministerier, besluta att den flexibilitetsreserv som under året blivit oanvänd hänförs även till nästa år för att användas på det sätt som avses i 10 §. Den flexibilitetsreserv som bildats på detta sätt upplöses genom att den i slutet av det andra budgetåret delas ut och genom att iaktta bestämmelserna i 8 §.

Flexibilitetsreserven ska användas i överensstämmelse med det operativa programmet.

13 §
Uppgifter för redovisningen av utgifter

Det förmedlande organet bekräftar att de utbetalningsuppgifter och övriga uppgifter som det tillställer det operativa programmets attesterande myndighet för redovisningen av utgifter stämmer överens med gällande lagstiftning.

Det förmedlande organet ska bekräfta för förvaltningsmyndigheten att de i 49 § i strukturfondslagen avsedda inspektionerna har utförts.

17 §
Övervakningskommitténs sammansättning

Övervakningskommittén för det nationella strukturfondsprogrammet har en företrädare för arbets- och näringsministeriet som ordförande.

De finländska medlemmar som hör till övervakningskommittéerna inom de operativa programmen för målet europeiskt territoriellt samarbete företräder arbets- och näringsministeriet, i mån av möjlighet andra myndigheter inom centralförvaltningen, programområdets myndigheter och i mån av möjlighet arbetsmarknads- och näringsorganisationer eller organisationer som representerar det civila samhället.

21 §
Kostnadsersättningar till övervakningskommitténs medlemmar och sakkunniga

Till de medlemmar i övervakningskommittén som företräder organisationer, till kommunala förtroendevalda och till sakkunniga kan betalas ersättningar för inkomstbortfall, resekostnader och andra kostnader som föranletts av skötseln av uppdraget till den del som den instans som medlemmen eller den sakkunniga företräder inte svarar för ersättningen. Ersättningen betalas av det operativa programmets förvaltningsmyndighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Tuula Manelius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.