1654/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av lagen om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 juli 2008 om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna (500/2008) 11 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 14 § som följer:

11 §
Beviljande av finansiering och tillhörande uppgifter

På stöd som ett landskapsförbund beviljat i enlighet med 1 mom. tillämpas vad som i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009) och nedan i denna lag föreskrivs om beviljande, utbetalning, tillsyn, inspektion och återkrav av stöd. På stödet tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat följer av lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde eller av nedanstående bestämmelser i denna lag eller av Europeiska gemenskapens lagstiftning.


12 §
Bestämmelser som tillämpas på användning av stöd, stödbeloppet, ansökan om och beviljande av stöd

På de godtagbara kostnaderna samt användningen av stödet, stödbeloppet, ansökan om och beviljande av stöd tillämpas 6 § 1 mom., 7 § 1 och 2 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13 § 1 och 2 mom., 14 § 2 mom. och 15 § i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Stödet söks hos programmets gemensamma förvaltningsmyndighet.


14 §
Återkrav

På återkrav av stöd tillämpas bestämmelserna om saken i 20 § i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

I fråga om arbets- och näringsministeriets rätt att återkräva de medel som utbetalats till den gemensamma förvaltningsmyndigheten gäller vad som föreskrivs i 21 § i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 146/2009
FvUB 22/2009
RSv 248/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.