1652/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde för sådana regionala och rikstäckande program och projekt som syftar till utveckling av regionerna och till ökning av den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen av regionerna och som finansieras med ett anslag som tagits in i statsbudgeten, om inte något annat följer av någon annan lag.

Denna lag tillämpas också på stöd som beviljas av medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder och av motsvarande nationella statliga medel, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning eller någon annan lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) region sådana landskapsområden eller verksamhetsområden för statens regionförvaltningsmyndigheter som avses i lagen om landskapsindelning (1159/1997),

2) regionala strukturfondsprogram operativa program och åtgärder för tekniskt stöd som delfinansieras genom Europeiska gemenskapens strukturfonder och som gäller målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt territoriellt samarbete,

3) strukturfondsmedel medel som Europeiska gemenskapernas kommission har beviljat Finland från strukturfonderna enligt Europeiska gemenskapernas budget,

4) landskapsutvecklingspengar i statsbudgeten upptagna uteslutande nationella anslag för regionutveckling,

5) nationell offentlig medfinansiering statens, kommunernas och andra offentliga samfunds medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen,

6) utvecklingsprojekt ett tidsbegränsat, planmässigt projekt vars syfte inte är att ge omedelbar ekonomisk nytta för stödmottagaren,

7) investering uppförande, utvidgning, reparation och förvärv av en byggnad eller en konstruktion samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar.

3 §
Myndigheter

Ärenden om stöd som avses i denna lag behandlas av arbets- och näringsministeriet, landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Arbets- och näringsministeriet, landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna fungerar som statsbidragsmyndigheter enligt statsunderstödslagen (688/2001) när de beviljar stöd enligt denna lag.

Arbets- och näringsministeriet kan uppställa villkor för landskapsförbunden i besluten om anvisning av medel och ge landskapsförbunden anvisningar om förvaltning av programmen samt om beviljande, utbetalning, uppföljning och övervakning av stöd.

4 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På stöd som avses i denna lag tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen, om inte något annat bestäms nedan.

5 §
Stödmottagare

Stöd kan beviljas offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer. Stödet kan beviljas flera stödmottagare gemensamt.

Närmare bestämmelser om stödmottagare kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap.

Stödförfarande

6 §
Stöd som beviljas av arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet kan använda en del av ett anslag som har reserverats för landskapsutvecklingspengar till regionutvecklingsprogram och regionutvecklingsprojekt som berör fler än en region eller som är viktiga för hela riket.

Arbets- och näringsministeriet kan använda en del av medlen från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden och av motsvarande nationella statliga medel till projekt som är viktiga för hela riket samt till strukturfondsprogrammens tekniska stöd.

Närmare bestämmelser om stödets användningsändamål utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Stöd som beviljas av landskapsförbunden

Landskapsförbunden kan bevilja stöd inom gränserna för de anslag som tagits in i statsbudgeten för

1) utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla regioner och främja näringspolitiskt samarbete mellan en regions kommuner (regionalt utvecklingsstöd); i fråga om utvecklingsprojekt kan investeringarnas andel utgöra högst hälften av projektets godtagbara totalkostnader,

2) anskaffning av anläggningstillgångar eller för ändrings- eller förbättringsarbeten på sådana tillgångar i syfte att utveckla infrastrukturen (infrastrukturellt investeringsstöd),

3) utvecklings- och investeringsprojekt enligt operativa program inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt territoriellt samarbete inom undervisningsministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområden vilka medfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Landskapsförbunden kan åläggas en skyldighet att begära utlåtande om de projekt som avses i 1 mom. 3 punkten.

Landskapsförbunden får använda regionalt utvecklingsstöd också till sådana projekt som landskapsförbunden själva genomför.

Närmare bestämmelser om stödets användningsändamål utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan bevilja medel från Europeiska socialfonden och av motsvarande statlig medfinansiering för utvecklingsprojekt för främjande av sysselsättningen enligt ESF-programdokumentet för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Närmare bestämmelser om stödets användningsändamål utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Regional fördelning av anslag

Statsrådet beslutar hur de anslag som reserverats i statsbudgeten ska fördelas mellan regionerna. Vid fördelningen av strukturfondsmedel som har samband med regionala strukturfondsprogram och vid fördelningen av motsvarande statlig medfinansiering ska dessutom iakttas vad som särskilt föreskrivs om saken.

10 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd

Stödet ska vara motiverat med tanke på målen för användningen av understödet och det ska på ett betydande sätt bidra till genomförandet av projektet. När stöd beviljas projekt som ingår i strukturfondsprogram är ett villkor för beviljandet dessutom att projektet är förenligt med Europeiska gemenskapens lagstiftning och programmet i fråga.

När det gäller operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete är ett allmänt villkor för beviljande av stöd, utöver vad som föreskrivs i 1 mom., att den förvaltningskommitté som har tillsatts för genomförandet av programmet har förordat finansieringen av projektet i enlighet med 36 § i strukturfondslagen (1401/2006).

Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar att genomföra projektet.

Stöd kan beviljas under förutsättning att den finansiering som behövs har anvisats i statsbudgeten.

Om stödet beviljas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, är ett villkor för att stöd beviljas att sökanden lämnar den myndighet som beviljar stödet en utredning om de stöd av mindre betydelse som redan beviljats och betalats sökanden och att stödets belopp inte överskrider det i Europeiska gemenskapens lagstiftning fastställda maximibeloppet för stöd av mindre betydelse. Om stöd överförs på det sätt som avses i 11 §, är ett villkor för beviljande av stöd att en motsvarande utredning lämnas separat för var och en som deltar i den åtgärd för vilken stöd beviljas samt att stödbeloppet inte för någon av deltagarna överskrider maximibeloppet för stöd av mindre betydelse.

11 §
Överföring av stöd på någon annan för att användas för ett projekt som stöds

Om inte något annat föreskrivs nedan, kan stöd beviljas så att stödet delvis får överföras på någon annan för att användas för det projekt som stöds. Ett villkor för beviljande av stöd är då att det med hänsyn till det projekt som stöds är ändamålsenligt att stödet överförs och att de aktörer som deltar i genomförandet av projektet uppfyller villkoren för stödtagare av ifrågavarande stöd. Ett villkor är dessutom att stödmottagaren genom avtal som ingås med dem som deltar i genomförandet av projektet säkerställer att det finns förutsättningar för beviljande och betalning av stöd samt att stödvillkoren iakttas. Stödmottagaren ansvarar dock i förhållande till den myndighet som beviljar stödet för att förutsättningar finns samt att villkoren iakttas.

Närmare bestämmelser om förfarandet för överföring av stöd utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Godtagbara kostnader

Stöd beviljas ett projekt enligt en kostnadskalkyl som har godkänts av den som beviljar stödet, på basis av godtagbara, nödvändiga och till beloppet rimliga utgifter. Stödet beviljas för de utgifter som föranleds av projektet och från vilka sådana intäkter som direkt hänför sig till eller har samband med projektet har dragits av.

Då det bedöms om kostnaderna är godtagbara ska, utöver vad som bestäms i denna lag, beaktas vad som i den nationella lagstiftningen och i Europeiska gemenskapens lagstiftning föreskrivs om stödberättigande utgifter.

Närmare bestämmelser om godtagbara kostnaders belopp och bestämmelser om kostnadsslagen utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Stödets belopp

Stödet får inte täcka det fulla beloppet av kostnaderna för projektet, och den som ansöker om stöd ska själv delta i de kostnader som orsakas av projektet, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta. I fråga om stödets maximibelopp tillämpas dessutom Europeiska gemenskapens regler om statligt stöd.

Vid beviljande av stöd av medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder ska på de ur fonderna beviljade andelarnas maximibelopp tillämpas vad som föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning samt i strukturfondsprogrammet för projektet.

Närmare bestämmelser om stödets belopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Ansökan om stöd

Stödet ska sökas skriftligen hos det landskapsförbund eller den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område den verksamhet för vilken stöd söks huvudsakligen är etablerad. Ansökan ska undertecknas. Stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt det operativa programmet inom målet europeiskt territoriellt samarbete söks dock hos det landskapsförbund som är förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet för programmet eller hos en utländsk sammanslutning. Stödet söks hos arbets- och näringsministeriet i de fall då ministeriet är beviljande myndighet.

Av ansökan ska framgå åtminstone projektets samband med programmet och tillräckliga uppgifter om stödets användningsändamål samt om övriga omständigheter som den beviljande myndigheten behöver känna till för att avgöra ansökan. Till ansökan ska fogas en utredning om den form i vilken den verksamhet för vilken stöd beviljas ska fortsätta efter det att projektet slutförts, om detta på grund av verksamhetens natur inte är uppenbart onödigt.

Närmare bestämmelser om ansökan om stöd kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Beviljande av stöd

Landskapsförbundet beslutar inom sitt område om beviljande av stöd. Landskapsförbundet kan besluta om beviljande av stöd också för projekt som genomförs inom området för ett annat landskapsförbund. Landskapsförbunden kan också besluta att de beviljar stödet för ett projekt gemensamt.

Om den nationella offentliga medfinansieringen för ett projekt i sin helhet kommer från kommuner, kan landskapsförbundet bevilja medfinansieringen från Europeiska gemenskapens strukturfonder som infrastrukturellt investeringsstöd för projektet. När det gäller investeringar i anslutning till anläggande av bredband kan den nationella offentliga medfinansieringen också inbegripa statlig finansiering.

Arbets- och näringsministeriet beslutar dock om beviljande av stöd enligt 6 § samt närings-, trafik- och miljöcentralen om beviljande av stöd enligt 8 §.

Närmare bestämmelser om beviljande av stöd utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Beviljande av stöd enligt målet europeiskt territoriellt samarbete

Om medfinansiering ur strukturfondsmedel inom ett operativt program för målet europeiskt territoriellt samarbete beviljas för att stödja projekt vars nationella offentliga medfinansiering huvudsakligen kommer från någon annan statlig myndighet än arbets- och näringsministeriet, tillämpas på beviljandet av medfinansieringen ur strukturfondsmedlen i tillämpliga delar vad som föreskrivs om stöd genom nationell offentlig medfinansiering.

Den sammanslutning som är förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet för ett operativt program inom målet europeiskt territoriellt samarbete beviljar det stöd som betalas med strukturfondsmedel till regioner som avses i det operativa programmet. Den kan dessutom med avvikelse från 15 § bevilja den statliga medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen också för ett annat landskaps område, om landskapsförbunden inom programområdet skriftligen har avtalat om saken. I fråga om de operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete vars förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet finns i en annan medlemsstat, kan programområdets landskapsförbund för projektet bevilja den statliga medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen för ett annat landskaps område, om landskapsförbunden inom programområdet skriftligen har avtalat om saken, samt för en utländsk stödmottagare inom programområdet.

Närmare bestämmelser om de villkor och förfaranden som ska iakttas beviljande av stöd kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Villkor för användning av stöd

Stöd kan beviljas endast för kostnader som har uppkommit efter ansökan om stöd. Stödet får inte användas som ett allmänt verksamhetsstöd.

Objektet för en investering som stöds får inte varaktigt eller i betydande grad användas för andra ändamål än sådan företagsverksamhet eller sådant utvecklingsarbete som stödet avser eller överföras till någon annan innan fem år har förflutit från betalningen av den sista stödposten. Den myndighet som beviljat stödet kan på ansökan före överförandet bevilja tillstånd för överförande, om mottagaren uppfyller villkoren för beviljande av stöd och karaktären av den verksamhet som stöds inte förändras väsentligt.

Närmare bestämmelser om villkoren för användning av stöd kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Utbetalning av stöd

Utbetalning av stödet ska sökas skriftligen hos den myndighet som beviljar stöd. En tidsfrist kan fastställas för ansökan om utbetalning. Med undantag för förskottet betalas stödet retroaktivt på grundval av godtagbara kostnader.

Närmare bestämmelser om förfarandet och tidsfristerna för utbetalningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Arbets- och näringsministeriets granskningsrätt

Arbets- och näringsministeriet har rätt att granska beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av stöd som avses i denna lag.

På den granskningsrätt som arbets- och näringsministeriet har i egenskap av förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet samt inom de operativa programmen för målet europeiskt territoriellt samarbete tillämpas bestämmelserna i strukturfondslagen.

20 §
Återkrav av stöd

Den myndighet som beviljat stödet ska besluta att utbetalningen av stöd ska upphöra samt att redan utbetalt stöd ska återkrävas, om

1) för beviljandet, utbetalningen eller övervakningen av stödet har lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om uppgifter har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållandet av dem har inverkat på erhållandet av finansiering,

2) stödmottagaren för utbetalningen eller övervakningen av stödet har vägrat lämna behövliga uppgifter, handlingar eller annat material eller i samband med granskningen har vägrat uppfylla andra i lag bestämda förpliktelser för stödmottagaren för att granskningen ska kunna utföras,

3) stödet har använts för något annat ändamål än vad det har beviljats för,

4) stödmottagaren väsentligen har underlåtit att följa villkoren i stödsbeslutet.

Den myndighet som beviljat stödet kan besluta att utbetalningen av ett stöd ska upphöra eller att stödet helt eller delvis ska återkrävas, om

1) stödmottagaren inte har iakttagit villkoren i stödbeslutet,

2) ägande- eller besittningsrätten till sådan egendom för vars förvärvande stödet beviljats har överlåtits innan fem år har förflutit från den dag då stödet betalades ut eller stödmottagaren har avslutat eller väsentligt inskränkt den verksamhet som var föremål för stödet,

3) stödmottagaren har blivit föremål för en utsökningsåtgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) och något annat inte följer av ändamålet med stödet,

4) det i ägandeförhållandena inom verksamhet som fått stöd i form av infrastrukturellt investeringsstöd har skett väsentliga förändringar inom fem år från den dag då stödet betalades ut och om dessa förändringar inverkar på projektets natur eller förutsättningarna för genomförande av projektet eller om de oskäligt gynnar ett visst företag eller offentligt samfund,

5) stödet eller en del av det har beviljats eller utbetalats på felaktiga grunder.

21 §
Arbets- och näringsministeriets rätt att återkräva stödet

Arbets- och näringsministeriet kan besluta att strukturfondsmedel eller motsvarande statliga medel eller enbart statliga medel som har utbetalts till ett landskapsförbund ska återkrävas helt eller delvis, om landskapsförbundet har använt medlen för något annat ändamål än vad de har beviljats för eller väsentligen brutit mot bestämmelserna om användningen av medlen eller mot villkoren i beslutet om anvisande av medlen.

22 §
Återbetalning av medel som beviljats från Europeiska gemenskapens strukturfonder

Om staten, på grund av sitt medlemsansvar enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning om strukturfonderna, är skyldig att till Europeiska gemenskapernas kommission återbetala strukturfondsmedel, kan arbets- och näringsministeriet besluta att ett landskapsförbund till staten ska betala det fulla belopp som staten har betalat till kommissionen jämte kostnader. En sådan betalning påförs om återbetalningen av medlen beror på landskapsförbundets förfarande eller om förbundet med stöd av programdokumentet är direkt ansvarigt inför kommissionen för användningen av medlen.

23 §
Förhöjning av belopp som återkrävs

Om stödmottagaren har förfarit på det sätt som anges i 20 § 1 mom., kan det belopp som återkrävs höjas med högst 20 procent eller, om förfarandet enligt nämnda moment har varit synnerligen grovt, med högst 100 procent.

24 §
Investeringsstödets maximibelopp

I lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) finns bestämmelser om maximibeloppen av offentliga investeringsstöd som beviljas företag.

25 §
Överklagande

I beslut av ett landskapsförbund får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i kommunallagen (365/1995) om rättelseyrkande och kommunalbesvär.

Ändring i beslut som arbets- och näringsministeriet eller en närings-, trafik- och miljöcentral har fattat i egenskap av statsbidragsmyndighet får inte sökas genom besvär. Rättelse i beslutet får inom 30 dagar från delfåendet sökas av en part som är missnöjd med beslutet. Rättelseyrkandet ska riktas till den myndighet som fattat beslutet. I beslut som har fattats med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

26 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På stöd som har beviljats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

På stöd enligt 7 § 1 mom. 3 punkten som före denna lags ikraftträdande beviljats av länsstyrelsen eller av social- och hälsovårdsministeriet tillämpas i fråga om användning, utbetalning och övervakning av användningen, återbetalning och återkrav av stödet samt ändringssökande i anslutning därtill de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för beviljande av stödet samt de villkor som anges i stödbeslutet. Landskapsförbundet är behörig myndighet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 146/2009
FvUB 22/2009
RSv 248/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.