1651/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om utveckling av regionerna

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att skapa ett system för regionernas utveckling som baserar sig på växelverkan och nätverksbildning och som skapar förutsättningar för en balanserad utveckling av olika regioner och för deras välfärd och ekonomiska tillväxt som baserar sig på hållbar utveckling.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utvecklingen av regionerna, på utarbetandet och genomförandet av planer och program för utveckling av regionerna samt på samordningen och övervakningen av dessa.

På genomförandet av program som delfinansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder samt på förvaltningen av finansieringen ur strukturfonderna och av motsvarande nationella medfinansiering tillämpas vad som föreskrivs i strukturfondslagen (1401/2006) eller i någon annan lag.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) region sådana landskapsområden eller verksamhetsområden för statens regionförvaltningsmyndigheter som avses i lagen om landskapsindelning (1159/1997),

2) regionala strukturfondsprogram operativa program och åtgärder för tekniskt stöd som delfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och som gäller målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt territoriellt samarbete,

3) strukturfondsmedel medel som Europeiska gemenskapens kommission har beviljat Finland från strukturfonderna enligt Europeiska gemenskapens budget.

4 §
Målen för regionutvecklingen

Målen för regionutvecklingen är att

1) förstärka regionernas nationella och internationella konkurrenskraft,

2) främja den ekonomiska balansen och utvecklingen av näringsverksamhet,

3) främja hållbar sysselsättning,

4) minska skillnaderna mellan och inom regionerna i fråga om utvecklingsnivå samt utveckla regionernas egna starka sidor och höja deras specialiseringsgrad,

5) främja befolkningens välfärd och kunnande samt kulturen i regionerna,

6) förbättra livsmiljöns kvalitet och främja en hållbar region- och samhällsstruktur.

5 §
Ansvar för regionutvecklingen

Kommunerna och staten ansvarar för regionutvecklingen enligt vad som föreskrivs i denna lag.

För skötseln av regionutvecklingsuppgifterna i landskapen svarar landskapsförbundet i egenskap av regionutvecklingsmyndighet. Landskapsförbunden är samkommuner, som regionens kommuner ska vara medlemmar i.

6 §
Planering av regionutvecklingen

För regionutvecklingen i ett landskap utarbetar landskapsförbundet en landskapsöversikt som avses i 25 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och ett landskapsprogram som anger målen för landskapets utveckling inom de närmaste åren. För utvecklingen av landskapet utarbetas dessutom Europeiska gemenskapens regionala strukturfondsprogram.

Statsrådet beslutar om de rikstäckande målen för regionutvecklingen. För preciseringen och uppnåendet av målen kan särskilda program och principbeslut utarbetas. De ministerier som är centrala med avseende på regionutvecklingen definierar för sina respektive förvaltningsområden målen och åtgärderna för regionutvecklingen som en del av planeringen av förvaltningsområdets verksamhet.

Genomförandet av de planer och program som avses i 1 och 2 mom. kan finansieras inom ramen för statsbudgeten.

2 kap.

Myndigheter och verksamhetsorgan

7 §
Arbets- och näringsministeriets uppgifter

Arbets- och näringsministeriet svarar i samverkan med ministerierna, landskapsförbunden och andra instanser som är centrala med avseende på regionutvecklingen för beredningen av de rikstäckande målen för regionutvecklingen samt för samordningen, övervakningen och utvärderingen av utarbetandet och genomförandet av landskapsprogrammen och andra program som avses i denna lag.

Arbets- och näringsministeriet kan ge landskapsförbunden anvisningar om utarbetandet, genomförandet, övervakningen, bedömningen och utvärderingen av landskapsprogrammen samt av andra program som avses i denna lag.

8 §
Delegationen för regional- och strukturpolitik

I samband med arbets- och näringsministeriet finns en delegation för regional- och strukturpolitik som ska samordna, prognostisera, övervaka, bedöma och utvärdera utvecklingen av regionerna och utarbetandet och genomförandet av planer och program för den. Delegationen ska särskilt

1) samordna genomförandet av åtgärderna för de nationella målen och programmen för regionutveckling, och av strukturfondernas, Europeiska jordbruksfondens för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) och Europeiska fiskerifondens (fiskerifonden) program,

2) följa både de nationella regionutvecklingsprogrammens och strukturfondsprogrammens resultat samt utvärdera deras effektfullhet och rapportera till arbets- och näringsministeriet om hur programmen fortskrider.

Delegationen för region- och strukturpolitik kan dessutom för arbets- och näringsministeriet samt för de förvaltningsmyndigheter som avses i 7 § och 27 § och för de övervakningskommittéer som avses i 25 § i strukturfondslagen lägga fram förslag om hur samordningen och effektiviteten kan förbättras.

Delegationen tillsätts och dess ordförande utnämns av statsrådet. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar bland delegationens medlemmar.

Bestämmelser om delegationens sammansättning, mandattid och närmare uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Samarbetsgrupper

Samarbetsgrupper kan tillsättas för samordning av samt för prognostisering, övervakning, utvärdering av utarbetandet och genomförandet av de särskilda program, principbeslut och andra regionalpolitiskt viktiga helheter som avses i denna lag. I samarbetsgrupperna ska finnas företrädare för ministerierna och för sådana juridiska personer som har en avsevärd betydelse för regionutvecklingen. Samarbetsgrupperna tillsätts och deras ordförande utnämns av statsrådet. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar bland samarbetsgruppens medlemmar.

Närmare bestämmelser om samarbetsgruppernas sammansättning och uppgifter och om deras mandatperiod och arbetsmetoder kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Landskapsförbundens uppgifter

Landskapsförbunden

1) svarar för landskapets allmänna utveckling i samverkan med de statliga myndigheterna,

2) svarar för utarbetandet av landskapsöversikten och landskapsprogrammet samt godkänner dessa,

3) utarbetar på basis av landskapsprogrammet årligen i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och andra som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet en genomförandeplan för landskapsprogrammet och godkänner den samt förhandlar om allokeringen av åtgärderna och anslagen för genomförandet av planen med de regionförvaltningsmyndigheter som deltar i genomförandet i samband med resultatstyrningen och med andra instanser i anslutning till motsvarande förfaranden,

4) deltar i de statliga regionförvaltningsmyndigheternas strategiska planering och styrning för beaktande av målen för regionens utveckling,

5) svarar för utarbetandet av förslag till regionala strukturfondsprogram för landskapet,

6) svarar för samordningen av den regionala prognostiseringen av utbildningsbehoven på lång och medellång sikt och för beredningen av de regionala utbildningsmålen som en del av utvecklingsplaneringen för utbildningen och forskningen, för att sätta igång planeringsprocessen och leda samarbetet kring planeringen och samordna den med landskapsplaneringen när det är fråga om regionala trafiksystemplaner, med undantag för Helsingforsregionens trafiksystemplan, och omfattande regionala planer för naturresurser och miljö,

7) utarbetar en prioritetsordning för kommunernas och andra utbildningsanordnares projektförslag,

8) tillsätter de regionala konstkommissionerna och idrottsråden,

9) främjar samservice i sin region enligt lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007),

10) främjar samarbetet mellan kommunerna och landskapen,

11) främjar samarbetet med närings-, trafik- och miljöcentralerna och med offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som är centrala med avseende på regionutvecklingen,

12) svarar för samordningen av prognostiseringen i landskapet, utvärderar och följer utvecklingen av landskapet och dess olika delar,

13) sköter internationella ärenden och kontakter i anslutning till sina uppgifter,

14) fullgör sina övriga uppgifter enligt denna lag.

De landskapsförbund som har både enspråkiga och tvåspråkiga kommuner som medlemmar ska upprätta ett organ för utveckling av den språkliga servicen i landskapet.

11 §
Landskapsförbundens samarbetsområden

För att organisera landskapsförbundens samarbete indelas landet i landskapsförbundens samarbetsområden så som föreskrivs i denna lag. Ett landskapsförbund kan med tanke på skötseln av de uppgifter som avses i 12 § höra endast till ett samarbetsområde.

Landskapsförbundens samarbetsområden ska bilda funktionellt och ekonomiskt ändamålsenliga helheter med tanke på skötseln av de uppgifter som samarbetet gäller. Indelningen i samarbetsområden ska beaktas vid inrättandet av verksamhetsområden för sådana närings-, trafik- och miljöcentraler där alla de uppgifter som ingår i centralernas verksamhetsområde sköts.

12 §
Uppgifter som samarbetet omfattar

Landskapsförbunden sköter i samarbete sådana uppgifter och fattar beslut i sådana ärenden som avses i 10 § och som

1) är viktiga med tanke på den långsiktiga utvecklingen av regionen,

2) ingår i landskapsprogrammen och i genomförandeplanerna för dessa eller i andra planer som i betydande grad påverkar regionutvecklingen och

3) är gemensamma för samarbetsområdet.

Medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet kan genom överensstämmande beslut eller i grundavtalet överföra även andra uppgifter i anslutning till regionutveckling eller landskapets planering för att behandlas och avgöras i samarbete.

13 §
Hur beslutsfattandet i samarbetsområdet ordnas

Medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet ska komma överens om hur behandlingen av och beslutsfattandet i de ärenden som omfattas av samarbete ordnas, antingen så att beslutanderätten utövas av landskapsförbundets gemensamma organ eller så att beslutanderätten utövas av landskapsförbunden genom överensstämmande beslut.

De landskapsförbund som hör till samarbetsområdet ska komma överens om beredningen av de ärenden som ska behandlas och avgöras och om ansvaret för beredningen.

14 §
Landskapsförbundets gemensamma organ och hur det väljs

Fullmäktige i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet tillsätter ett gemensamt organ och väljer ledamöter till det, om så bestäms i samarbetsavtalet enligt 2 mom. I annat fall ska medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet tillsätta ett gemensamt organ och välja ledamöter till det samtidigt och med iakttagande av samma förfarande som då de väljer sina representanter till landskapsförbundets fullmäktige. Röstandelarna för de grupperingar som är representerade i det gemensamma organet ska vid valet av ledamöter svara mot den andel röster som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått i medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen (714/1998).

Om man beslutar att välja ett sådant gemensamt organ som avses i 1 mom. mitt under den mandatperiod som bestäms enligt kommunalvalet, väljs dess ledamöter första gången av landskapsfullmäktige för de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet.

I samarbetsavtalet för de landskap som hör till samarbetsområdet ska det avtalas om antalet ledamöter i landskapens gemensamma organ och grunderna för rösträtten, organets andra än i lag föreskrivna uppgifter samt andra ärenden som är nödvändiga för ordnandet av samarbetet. I fråga om godkännande av avtalet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms om grundavtal för samkommuner i 79 § 1 mom. i kommunallagen (365/1995).

15 §
Avtal om samarbete samt skyldighet att samarbeta

Medlemskommunerna i de landskapsförbund som finns inom det planerade samarbetsområdet ska ingå avtal om de ärenden som avses i 11―14 § senast den 31 mars 2010.

Om medlemskommunerna i landskapsförbunden inte inom den ovan föreskrivna tiden kommer överens om hur samarbetet ska organiseras, får statsrådet ålägga samarbetsområdets landskapsförbund och dess medlemskommuner att inleda förhandlingar om samarbete och samtidigt besluta om inledandet av andra för samarbetet nödvändiga ärenden. Statsrådets föreläggande gäller till dess att medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet kommer överens om samarbete.

Om landskapsförbunden inte kan fatta överensstämmande beslut genom det förfarande som avses i 13 § 1 mom. och detta är till betydande skada för samarbetet mellan staten och kommunerna i fråga om regionutveckling, kan statsrådet ålägga medlemskommunerna att inrätta ett gemensamt organ enligt ovan nämnda lagrum.

16 §
Annat samarbete mellan landskapsförbunden

Landskapsförbunden kan avtala om samarbete i ärenden som gäller andra uppgifter än de som avses i 12 §, om detta är nödvändigt med tanke på en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna enligt 10 § 1 mom.

17 §
Landskapets samarbetsgrupp

I varje landskap finns det en samarbetsgrupp för samordning av genomförandet av programmen för strukturfonderna och av de åtgärder som inverkar på utvecklingen av regionen.

Styrelsen för landskapsförbundet tillsätter samarbetsgruppen. I samarbetsgruppen ska följande parter vara jämnt företrädda:

1) landskapsförbundet och dess medlemskommuner samt i landskapet Lappland dessutom sametinget,

2) de statliga myndigheter och övriga organisationer inom statsförvaltningen som finansierar programmet,

3) de parter som är centrala med avseende på regionutvecklingen såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationerna samt andra representanter för det civila samhället eller miljöorganisationer och jämställdhetsorganisationer.

Företrädarna för landskapsförbundet och dess medlemskommuner väljs för fullmäktiges mandatperiod och sametingets representation för sametingets mandatperiod. Ledamöterna och deras personliga suppleanter utses på förslag av de parter som avses i 2 mom.

Landskapsförbundets styrelse utser samarbetsgruppens ordförande, som ska vara en förtroendevald i enlighet med kommunallagen samt på förslag av de parter som avses i 2 mom. tre vice ordförande som ska vara medlemmar av samarbetsgruppen.

Samarbetsgruppen kan tillsätta en landsbygdssektion för regional granskning och samordning av åtgärder som finansieras genom landsbygdsfonden. En företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralen ska fungera som ordförande i sektionen. Närmare bestämmelser om landsbygdssektionens uppgifter och sammansättning kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Samarbetsgruppen kan dessutom tillsätta andra sektioner för beredning av ärenden som ska behandlas i samarbetsgruppen samt kalla experter till gruppen.

18 §
Samarbetsgruppens uppgifter

Landskapets samarbetsgrupp

1) samordnar den strategiska helheten för regionutvecklingen,

2) behandlar landskapsprogrammet och genomförandeplanen för programmet,

3) behandlar närings-, trafik- och miljöcentralens och till behövliga delar regionförvaltningsverkets förslag till en strategisk resultatmålshandling,

4) samordnar genomförandet och finansieringen av landskapsprogrammet och de särskilda program som avses i 24 §,

5) behandlar projekt som är betydelsefulla för den regionala utvecklingen och som bereds av det ministerium som beviljar finansiering, av en myndighet inom dess förvaltningsområde eller av någon annan aktör eller av landskapsförbundet och ger utlåtande om projekten till den instans som beviljar finansieringen; arbetsordningen ska närmare ange vilka projekt som ska behandlas i samarbetsgruppen med hänsyn till att samarbetsgruppen inte får behandla företagsprojekt som innehåller uppgifter som omfattas av affärshemligheten,

6) kan fullgöra även andra uppgifter som gäller eller har samband med genomförandet av strukturfondsprogrammen och samordningen av åtgärder som inverkar på regionutvecklingen; arbetsordningen ska vid behov närmare ange dessa uppgifter, om de inte ska handhas av någon annan myndighet.

Landskapets samarbetsgrupp fullgör dessutom de uppgifter som anges i 21 § i strukturfondslagen.

19 §
Ställningen för medlemmarna av samarbetsgruppen

För medlemmarna av samarbetsgruppen och dess sektioner gäller bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). I fråga om medlemmarna gäller vad som i 32 b §, 33 §, 34 § 1 mom. 1 punkten, 36―41 § och 43 § i kommunallagen föreskrivs om förtroendevalda. Den som står i ett anställningsförhållande av permanent natur till landskapsförbundet kan dock väljas till medlem av samarbetsgruppen.

I fråga om de arvoden och ersättningar för inkomstbortfall samt de ersättningar för resekostnader och andra kostnader för skötseln av uppdraget som ska betalas till de företrädare som avses i 17 § 2 mom. 1 och 3 punkten gäller vad som i 42 § i kommunallagen föreskrivs om förtroendevalda. För de arvoden och ersättningar som ska betalas till de företrädare som avses i 2 punkten i nämnda moment svarar den part som medlemmen företräder.

20 §
Sekretariatet för samarbetsgruppen

Landskapets samarbetsgrupp har ett sekretariat. I sekretariatet finns företrädare för de myndigheter som avses i 17 § 2 mom. 1 och 2 punkten. Landskapets samarbetsgrupp bestämmer om sekretariatets sammansättning så att myndigheterna blir företrädda på ett jämbördigt sätt.

Sekretariatet ska sköta beredningen, föredragningen och verkställigheten av samarbetsgruppens ärenden.

Utöver vad som sägs i 2 mom. ska sekretariatet med tanke på samordningen granska och följa de projekt som finansieras nationellt och de projekt inom strukturfondsprogrammen, landsbygdsfonden och fiskerifonden som förbereds inom landskapet och rapportera om dessa projekt till samarbetsgruppen.

21 §
Beslutsfattandet och förvaltningsförfarandet i samarbetsgruppen

Om inte något annat bestäms nedan, gäller för beslutsfattandet och förvaltningsförfarandet i landskapets samarbetsgrupp vad som föreskrivs i 50, 54 och 55 § samt i 57―62 § i kommunallagen. I övrigt tillämpas förvaltningslagen (434/2003) på förvaltningsförfarandet i samarbetsgruppen.

Landskapsförbundet fastställer en arbetsordning för landskapets samarbetsgrupp som samarbetsgruppen har antagit. Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om beredningen och föredragningen av ärenden och om beslutsfattandet i samarbetsgruppen samt om inrättande av sektioner, deras sammansättning och deras närmare uppgifter. I övrigt gäller i fråga om arbetsordningen i tillämpliga delar kommunallagens bestämmelser om instruktioner.

Samarbetsgruppen ska i sitt beslutsfattande eftersträva enhällighet. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas, blir den mening gällande som har omfattats av två tredjedelar av dem som röstat.

I ett ärende som avses i 18 § 1 mom. 5 punkten kan finansieringsinstansen bevilja stöd från strukturfonden för projektet endast om samarbetsgruppen har förordat projektet. Samarbetsgruppens bifallande utlåtande är emellertid inte bindande för finansieringsinstansen, om det finns vägande skäl för detta. Om finansieringsinstansen trots ett bifallande utlåtande av samarbetsgruppen avser att fatta ett finansieringsbeslut som avviker från det, ska den underrätta samarbetsgruppen om detta och motivera de vägande skälen. Beslut som gäller samarbetsgruppens ställningstaganden får inte överklagas särskilt genom besvär.

3 kap.

Programarbete

22 §
De rikstäckande målen för regionutvecklingen

Statsrådet beslutar för viss tid om de rikstäckande målen för regionutvecklingen för inriktning och samordning av målen för regionutvecklingen inom olika förvaltningsområden och landskap. I statsrådets beslut anges målen för regionutvecklingen och tyngdpunkterna i utvecklingsåtgärderna för statsrådets mandatperiod. I beslutet anges dessutom vilka ministerier som ska planera verksamheten inom sitt förvaltningsområde med tanke på främjandet av regionutvecklingen. I beslutet fastställs de särskilda program och principbeslut genom vilka målen för regionutvecklingen ska uppnås.

Myndigheterna ska i sin verksamhet beakta de rikstäckande målen för regionutvecklingen, främja uppnåendet av målen samt utvärdera resultaten av sina åtgärder från regionutvecklingens synpunkt.

Närmare bestämmelser om innehållet i de rikstäckande målen för regionutvecklingen och bestämmelser om övervakningen av hur målen uppnås kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §
Regionutvecklingen enligt förvaltningsområden

De ministerier som avses i 22 § 1 mom. utarbetar utgående från de rikstäckande målen för regionutvecklingen för sitt förvaltningsområde en tidsbegränsad regionstrategi som en del av planeringen av förvaltningsområdets verksamhet. I regionstrategin fastställs målen och åtgärderna för regionutvecklingen inom förvaltningsområdet samt principerna för den regionala inriktningen och finansieringen av åtgärderna, med beaktande av målen för utvecklingen av landskapen.

Närmare bestämmelser om innehållet i regionstrategin samt bestämmelser om tidtabellen och det förfarande som ska iakttas kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Särskilda program

För att uppnå de rikstäckande målen för regionutvecklingen kan tidsbegränsade särskilda program utarbetas. Programmen ska godkännas av statsrådet.

Förslag till program för det regionala genomförandet av de särskilda programmen kan utarbetas av regionens offentligrättsliga och privaträttsliga sammanslutningar och stiftelser. Regionala programförslag ska samordnas med landskapsprogrammen. De regionala programmen godkänns av vederbörande ministerium eller landskapsförbund.

Närmare bestämmelser om målen för de särskilda programmen samt bestämmelser om deras innehåll och det förfarande som ska följas vid beredningen, genomförandet, övervakningen samt utvärderingen av dem utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Landskapsprogram

Landskapsförbundet utarbetar ett tidsbegränsat landskapsprogram. Landskapsprogrammet ska uppta utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov och särdrag, de för landskapets utveckling viktigaste projekten och andra väsentliga åtgärder som behövs för att uppnå målen och en plan för finansiering av programmet samt vid behov samarbetsområdena för kommunerna inom regionen. Programmet för landskapet Lappland ska innehålla ett avsnitt om samekulturen.

Landskapsprogrammet ska utarbetas med beaktande av landskapsöversikten, de rikstäckande målen för regionutvecklingen, förvaltningsområdenas regionstrategier och andra program för landskapet som avses i denna lag. Landskapsprogrammet ska utarbetas så att dess effektfullhet med tanke på närings-, trafik- och miljöcentralernas och till behövliga delar på regionförvaltningsverkens strategiska planering och styrning säkerställs.

Landskapsprogrammet ska beredas i samverkan med de statliga myndigheterna och kommunerna samt med de sammanslutningar som deltar i regionutvecklingen och med övriga motsvarande parter. I landskapet Lappland bereds avsnittet om samekultur av sametinget. Landskapsprogrammet ska utarbetas för kommunfullmäktiges mandatperiod, för fyra år i sänder. Det högsta beslutsfattande organet i ett landskapsförbund godkänner landskapsprogrammet. Landskapsprogrammet justeras vid behov.

Myndigheterna ska i sin verksamhet beakta landskapsprogrammen och genomförandeplanerna för dem, främja genomförandet av programmen och bedöma och utvärdera sina åtgärders betydelse för regionutvecklingen samt se till att genomförandet av dem inte försvåras genom åtgärderna.

Närmare bestämmelser om innehållet i ett landskapsprogram samt bestämmelser om förfarandet vid och tidtabellen för utarbetandet av programmet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Landskapsprogrammets genomförandeplan

Årligen bereds under ledning av landskapsförbundet en genomförandeplan för landskapsprogrammet. Planen innehåller förslag till de viktigaste projekten och andra åtgärder som behövs för att genomföra landskapsprogrammet och de särskilda programmen samt en plan för finansieringen av dem. Vid utarbetandet av genomförandeplanen bereder landskapsförbundet i samverkan med kommunerna en plan för deras finansieringsandel för genomförandet av centrala projekt. Genomförandeplanen bereds i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och andra som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet.

Närmare bestämmelser om innehållet i genomförandeplanen samt bestämmelser om tidtabellen för och förfarandet vid utarbetandet av planen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Europeiska gemenskapens strukturfondsprogram

Landskapsförbunden svarar för utarbetandet av förslag som gäller de regionala strukturfondsprogram som ska finansieras genom Europeiska gemenskapens strukturfonder. Programförslagen upptar sådana frågor som förutsetts i Europeiska gemenskapens lagstiftning om strukturfonderna. Förslagen ska utarbetas i samverkan med de statliga myndigheterna samt kommunerna och med de andra offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som deltar i genomförandet av programmen.

Arbets- och näringsministeriet ska i samverkan med övriga ministerier och landskapsförbunden samt med andra sammanslutningar som deltar i genomförandet av programmen, utgående från de förslag som avses i 1 mom., utarbeta programförslag som föreläggs statsrådet. Statsrådet beslutar om föreläggandet av programförslag för Europeiska gemenskapernas kommission för godkännande. På programförslagen tillämpas i övrigt Europeiska gemenskapens lagstiftning.

I fråga om ändring av program ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs om utarbetande och godkännande av programförslag. Programmets förvaltningsmyndighet kan, efter att ha inhämtat övervakningskommitténs samtycke, för Europeiska kommissionen framlägga förslag om sådana ändringar i ett program som inte är betydande och som inte ändrar det totala beloppet av Finlands nationella offentliga finansiering som anvisas programmet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

28 §
Samarbetsavtal

För att uppnå de mål för regionutvecklingen och för genomförandet av de program eller planer som avses i denna lag kan samarbetsavtal utarbetas. I dem kan det avtalas om genomförande av program- eller planenliga åtgärder och projekt. Samarbetsavtal utarbetas i samverkan med de kommuner och statliga myndigheter som deltar i finansieringen av åtgärderna samt med de juridiska personer som deltar i utvecklingen av regionen. Samarbetsavtal ingås för viss tid.

Samarbetsavtal kan också ingås om sådant samarbete mellan landskapsförbund som avses i 16 §.

Bestämmelser om förfarandet vid utarbetandet av samarbetsavtal kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Övervakning och utvärdering av programmen

Vid utarbetandet av program som avses i denna lag ska programmen utvärderas enligt vad som särskilt föreskrivs om saken.

Fullföljandet och effekterna av programmen övervakas och utvärderas med hjälp av de övervakningsuppgifter som fastställs i programmet.

De myndigheter som finansierar landskapsprogrammen ska till landskapsförbunden sända uppgifter om övervakningen av landskapsprogrammen. Ministerierna svarar för övervakningen av hur målen för regionstrategin inom respektive förvaltningsområde uppnås. För övervakningen av hur de särskilda programmens mål uppnås svarar de behöriga ministerierna.

Minst en gång under programperioden ska det göras en utvärdering av hur målen för landskapsprogrammen och de särskilda programmen uppnås, programmens effekter och genomförandet av programmen. I fråga om de särskilda programmen ska dessutom en slutlig utvärdering göras efter programperiodens utgång. Utvärderingarna ska göras av en utomstående bedömare.

För utvärderingen av ett landskapsprogram svarar landskapsförbundet, för utvärderingen av förvaltningsområdenas regionstrategier varje ministerium och för utvärderingen av de särskilda programmen de behöriga ministerierna. I fråga om utvärdering av sådana program som avses i 27 § föreskrivs särskilt.

Bestämmelser om de förfaranden som ska iakttas och de nyckeltal som ska användas vid utvärderingen och övervakningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Remiss- och förhandlingsförfarande

Myndigheterna ska begära landskapsförbundens utlåtande om sådana för regionens utveckling viktiga planer och åtgärder som i betydande grad avviker från landskapsprogrammet eller som inte ingår i landskapsprogrammet samt bedöma planernas och åtgärdernas betydelse för regionens utveckling. Om myndigheten ämnar avvika från ett landskapsförbunds utlåtande, ska den motivera avvikelsen efter att först ha förhandlat om saken med landskapsförbundet.

Innan en statlig myndighet fattar ett sådant beslut om organ inom den statliga lokal- eller regionförvaltningen, dessas verksamhetsområden eller verksamhetsställen eller servicen på verksamhetsställena som kan försämra tillgången till kundservice eller gör en framställning till statsrådet om ett sådant beslut, ska myndigheten begära utlåtande av den kommun som saken gäller. Om saken gäller två eller flera kommuner, ska utlåtande begäras också av landskapsförbundet. Om den statliga myndigheten ämnar avvika från utlåtandet, ska den förhandla med kommunen och landskapsförbundet i fråga.

Varje enskilt ministerium ska förhandla med arbets- och näringsministeriet om sådana åtgärder som har beretts av de centrala förvaltningsmyndigheterna och affärsverken inom respektive förvaltningsområde och som på ett betydelsefullt sätt påverkar den regionala utvecklingen.

31 §
Områdesindelningar

Statsrådet kan utse landets svagast utvecklade områden till stödområde I eller stödområde II på basis av deras utvecklingsbehov. Vid indelningen av områden i stödområden följs huvudsakligen indelningen i ekonomiska regioner. Indelningen i ekonomiska regioner bestäms åtminstone med beaktande av pendling, uträttande av ärenden, interkommunalt samarbete och trafikförbindelser. Arbets- och näringsministeriet fastställer indelningen i ekonomiska regioner efter att ha hört de kommuner och landskapsförbund som saken gäller. Bestämmelser om grunderna för att utse områden till stödområden och att dela in områden i stödområden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statsrådet kan förklara sådana områden som drabbas av kraftiga minskningar i antalet arbetsplatser eller andra omständigheter med en plötslig inverkan på regionens ekonomi som områden med akuta strukturomvandlingsproblem.

Statsrådet kan efter att ha hört den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) förordna att en kommun som med stöd av 9 § i den nämnda lagen har förklarats som skärgårdskommun och en sådan skärgårdsdel i en annan kommun, på vilken statsrådet har beslutat att bestämmelserna om skärgårdskommuner ska tillämpas, samt en sådan ö eller ögrupp som har fast bosättning men som saknar fast vägförbindelse till fastlandet, ska höra till stödområde I eller stödområde II.

32 §
Överklagande

I ett i denna lag avsett beslut av ett landskapsförbund får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i kommunallagen om rättelseyrkande och kommunalbesvär.

I ett beslut som landskapets samarbetsgrupp eller landskapsförbundens gemensamma organ har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i kommunallagen om sökande av ändring i beslut av samkommuner.

33 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs regionutvecklingslagen av den 12 juli 2002 (602/2002) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 146/2009
FvUB 22/2009
RSv 248/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.