1648/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om det riksomfattande handikapprådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §
Ändamålet med handikapprådet

Det riksomfattande handikapprådet är ett samarbetsorgan mellan myndigheter samt handikappade personer, deras anhöriga och organisationerna för handikappade i sådana frågor som rör planering, utvecklande och genomförande av samhällspolitiken och inverkar på handikappade personers levnadsförhållanden och välstånd. Handikapprådet verkar i samband med till social- och hälsovårdsministeriet.

2 §
Uppgifter

Handikapprådet har till uppgift att:

1) följa planering, beslutsfattande och åtgärder som samhället vidtar för att främja de handikappades möjligheter att delta i samhällslivet och för att främja jämlikhet för dem;

2) ta initiativ och lägga fram förslag hos myndigheter samt lämna yttranden i frågor som gäller de handikappades möjligheter att delta i samhällslivet och jämlikhet för dem;

3) främja samarbetet mellan de handikappade, deras organisationer och myndigheterna samt verka för att öka de handikappades möjligheter att påverka ärenden som gäller dem själva.

3 §
Sammansättning

Handikapprådet har en ordförande och en vice ordförande samt ett behövligt antal andra medlemmar, dock högst 16, vilka alla har en personlig ersättare.

Statsrådet utser medlemmarna och ersättarna för tre år i sänder. Hälften av medlemmarna företräder de handikappade och organisationerna för handikappade, medan de övriga medlemmarna företräder social- och hälsovårdsministeriets, undervisningsministeriets, kommunikationsministeriets, arbets- och näringsministeriets, finansministeriets, miljöministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområden.

4 §
Sektioner

Handikapprådet kan vid behov inom sig tillsätta sektioner. Ordföranden och vice ordföranden för en sektion utses av handikapprådet. Även ersättarna i handikapprådet kan vara medlemmar av sektionerna.

5 §
Sekretariat

Handikapprådet har en generalsekreterare med uppgiften som huvudsyssla och sektionerna en sekreterare med uppgiften som bisyssla.

6 §
Arvoden och ersättningar

Till en ordförande, medlem, till sekreterare med uppgiften som bisyssla och sakkunnig i handikapprådet liksom också till andra personer som bistår handikapprådet betalas arvode och ersättningar i enlighet med vad social- och hälsovårdsministeriet föreskriver. De nödvändiga kostnaderna för att en gravt handikappad medlem av handikapprådet ska kunna delta i ett sammanträde ska ersättas av statens medel.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut den 27 februari 1986 om ett riksomfattande handikappråd (195/1986).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Överinspektör
Virpi Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.