1641/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 6 § 1 mom. 15 punkten, sådan den lyder i lag 792/2007, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 792/2007, en ny 16 punkt som följer:

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som


15) från utlandet får förmåner som motsvarar dem som nämns i 2―12 eller 16 punkten,

16) får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt 8 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010. Om den som ansöker om studiestöd är arbetsoförmögen och arbetsoförmågan har uppkommit före lagens ikraftträdande, tillämpas vid beviljande av studiestöd de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 182/2009
ShUB 42/2009
RSv 195/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.