1638/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) 1 §, 2 §, 8―11 § och 20 §,

av dem 20 § sådan den lyder i förordning 1420/2006 som följer:

1 §
Beviljande av statsunderstöd och anvisande av anslag

Av sysselsättningsanslagen kan statsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte inom gränserna enligt statsbudgeten beviljas de instanser som avses i 2 kap. 2 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) för projekt som gäller byggande, underhåll, ombyggnad, utvidgning eller ändring av konstruktioner eller någon annan investering.

Arbetskraftsmyndigheten kan, i fråga om sådant statsunderstöd för investeringar som sökts av sysselsättningsanslag, antingen bevilja sökanden understödet direkt eller anvisa en annan statlig myndighet eller ansvarsområdet miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralen de sysselsättningsanslag som behövs för beviljandet av statsunderstödet (investeringsunderstöd)

Arbetskraftsmyndigheten anvisar en annan myndighet eller ansvarsområdet miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralen (statsbidragsmyndigheten) de anslag som behövs för beviljandet av statsunderstödet i sådana fall då denna med stöd av särskilda bestämmelser beviljar sökanden statsunderstödet. I övriga fall beviljas sökanden investeringsunderstödet direkt av arbetskraftsmyndigheten.

2 §
Den myndighet som anvisar eller beviljar anslag

Arbets- och näringsministeriet anvisar de andra ministerierna och de övriga verksamhetsenheterna inom centralförvaltningen anslag för beviljande av statsunderstöd. Närings-, trafik- och miljöcentralen anvisar de statsbidragsmyndigheter som lyder under ett ministerium eller en verksamhetsenhet inom centralförvaltningen anslag för beviljande av statsunderstöd.

Sökanden beviljas investeringsunderstödet direkt av närings-, trafik- och miljöcentralen.

8 §
Sysselsättningsanslag som används till statens investeringar

För förbättrande av sysselsättningen kan av sysselsättningsanslag som är avsedda för investeringar beviljas finansiering till statens byggande verksamhetsenheter.

De byggande statliga verksamhetsenheter som avses i denna förordning är ansvarsområdena miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, Trafikverket, Forststyrelsen, Skogsforskningsinstitutet, Museiverket, undervisningsministeriet, försvarsministeriet, Gränsbevakningsväsendet, förvaltningsnämnden för Sveaborg och statsrådets kansli. Förfarandet med sysselsättningsarbetsprogrammet för ansvarsområdet miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköts centraliserat av Finlands miljöcentral under jord- och skogsbruksministeriets samt miljöministeriets ledning.

9 §
Sysselsättningsarbetsprogram

Statens byggande verksamhetsenheter ska årligen lämna arbets- och näringsministeriet en framställning gällande de sysselsättningsanslag som enligt planerna ska användas till statens investeringar (sysselsättningsarbetsprogram). Framställningen ska också tillställas närings-, trafik- och miljöcentralen. Framställningen lämnas på det sätt som godkänts av arbets- och näringsministeriet. I sysselsättningsarbetsprogrammet ska ingå en bedömning av vilka sysselsättningseffekter programmet har (bedömning av sysselsättningseffekterna).

10 §
Godkännande av projekt som ska finansieras för sysselsättningsarbetsprogrammet

Arbets- och näringsministeriet godkänner tilldelningen till projekt i fråga om anslag som statsrådet anvisat ministeriet eller anvisningen av anslagen till närings-, trafik- och miljöcentralerna. Närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner tilldelningen till projekt i fråga om anslag som anvisats centralen.

11 §
Övervakning av sysselsättningseffekterna av programmet

Statens byggande verksamhetsenheter ska för arbetskraftsmyndigheten på det sätt som myndigheten bestämmer redogöra för hur investeringen utfallit med tanke på sysselsättningseffekterna under byggnadstiden och de bestående sysselsättningseffekterna. Den byggande verksamhetsenheten är skyldig att lämna de uppgifter för övervakningen som myndigheten begär för en tid av högst fem år räknat från att programåret löpt ut.

20 §
Övervakning och kontroll

Användningen av understödet övervakas av den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat understödet eller av den närings-, trafik- och miljöcentral som arbets- och näringsministeriet bestämmer.

En mottagare av understöd ska årligen inom den tid som bestäms i beslutet om beviljande av understödet ge den närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 1 mom. en utredning om den understödda verksamheten och användningen av understödet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.