1635/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1344/2002) 18 och 19 §, av dem 18 § sådan den lyder i förordning 369/2008, samt

ändras 15 och 17 § som följer:

15 §
Kostnadsmotsvarighet

Vid ordnandet av avgiftsbelagd särskild service för arbetsgivarkunder ska arbets- och näringsbyrån se till att kostnaderna för ordnandet av service kan täckas med inkomsterna av personallösningar och personaluthyrning (kostnadsmotsvarighet). Kostnadsmotsvarigheten ska både i fråga om personallösningar och personaluthyrning uppnås särskilt för varje arbets- och näringsbyrås del inom en närings-, trafik- och miljöcentrals område.

Kostnadsmotsvarigheten beträffande personallösningar och personaluthyrning ska uppnås så, att den serviceverksamhet som den arbets- och näringsbyrå som tillhandahåller avgiftsbelagd särskild service inbringar åtminstone en ränta enligt det krav på avkastning som statskontoret har fastställt för kapital som har bundits vid den avgiftsbelagda verksamheten.

I arbets- och näringsbyråer som avses i 4 kap. 6 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice ska det finnas ett särskilt kostnadsställe där kostnadsmotsvarigheten kan kontrolleras. Över den verksamhet som hör till den avgiftsbelagda servicen ska det årligen göras en kostnadsmotsvarighets kalkyl. En kostnadsmotsvarighetskalkyl ska även göras i en partnerbyrå.

17 §
Arbetskraftsmyndighet som anskaffar utbildning

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter utbildningsanskaffningarna. Arbets- och näringsbyråerna kan göra utbildningsanskaffningar inom de gränser som närings-, trafik- och miljöcentralerna fastställer. Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna kan även sköta utbildningsanskaffningarna gemensamt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.