1631/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Centralen för turistfrämjande

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994 som följer:

1 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Centralen för turistfrämjande prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer som utförs på beställning eller annars på uppdrag av någon:

1) sakkunning-, consult- och planeringstjänster;

2) publikationer, undersökningar, utredningar och förlagstjänster med undantag av sådana fall där prestationerna direkt stöder den avgiftsfria verksamheten hos Centralen för turistfrämjande;

3) informationstjänster;

4) utbildnings- och seminarieevenemang;

5) användning av personalen för tjänsteuppdrag såsom utbildnings-, planerings- eller andra expertuppgifter utanför förvaltningen, med undantag av sådana fall där detta direkt stöder den avgiftsfria verksamheten hos Centralen för turistfrämjande;

6) tillhandahållande av verksamhetslokaler och anordningar samt ämbetsverksservice och kontorstjänster för utomstående; och

7) övriga tjänster som hör till Centralen för turistfrämjandes verksamhetsområde.

De prestationer som ska prissättas på företagsekonomiska grunder omfattar dessutom försäljningen av annonser i kampanjpublikationer samt sådana tjänster som Centralen för turistfrämjande i samband med samfinansierade mässor och kampanjer utför på beställning eller annars på uppdrag av någon som deltar i dessa evenemang.

2 §
Särskilda prestationer

Om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Centralen för turistfrämjande med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och förblir i kraft till den 31 december 2010.

Denna förordning tillämpas på de prestationer som har beställts efter att denna förordning trätt i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Päivi Marttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.