1630/2009

Given i Helsingfors den 16 december 2009

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

upphävs i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning av den 1 juli 2009 (539/2009) 1 § 3 mom., 24 §, 52 § 1 mom. 2 punkten och 53 § 1 mom. 1 punkten,

ändras 7 § 2 mom., 8, 10, 11, 17, 20, 21, 23, 28 § och 56 § samt

fogas till förordningen en ny 2 a och 22 a § som följer:

2 a §
Intern kontroll

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att

1) gällande lagar och föreskrifter iakttas i ministeriets verksamhet och ekonomi,

2) tillgångar och egendom som är i ministeriets besittning är tryggade,

3) riktiga och tillräckliga uppgifter om ministeriets ekonomi och verksamhet produceras för externa och interna behov,

Kanslichefen, avdelningarna, de fristående enheterna och övriga enheter ansvarar för organiseringen av den interna kontrollen inom sina uppgiftsområden.

7 §
Ministeriets ledningsgrupp

Till ledningsgruppen hör ministern, kanslichefen, avdelningscheferna, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, dataadministrationsdirektören, direktören för demokrati- och språkenheten, direktören för internationella enheten, biträdande avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen ansvarig för beredningen av straff- och processrätten och andra tjänstemän som ministern förordnar. Ministerns specialmedarbetare deltar i ledningsgruppens möten.


8 §
Avdelningschefernas möte

För beredning och samordning av frågor som gäller ministeriet eller förvaltningsområdet hålls avdelningschefernas möte. I mötet deltar kanslichefen, avdelningscheferna, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, dataadministrationsdirektören, direktören för demokrati- och språkenheten, direktören för internationella enheten, biträdande avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen ansvarig för beredningen av straff- och processrätten och andra tjänstemän som kanslichefen förordnar deltar. Ordförande är kanslichefen och sekreterare en av kanslichefen därtill förordnad tjänsteman.

10 §
Ministeriets avdelningar och från avdelningarna fristående enheter

I 3 § i statsrådets förordning om justitieministeriet (543/2003) bestäms ministeriets avdelningar och från avdelningarna fristående enheter. Enligt nämda paragraf finns det vid justitieministeriet en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning samt som från avdelningarna fristående enheter en förvaltningsenhet, en demokrati- och språkenhet, en ekonomienhet, en internationell enhet, en enhet för intern revision, en dataadministrationsenhet och en informationsenhet.

Stödet för ledningen bistår ministeriets ledning vid strategisk förberedelse, vid utveckling av ministeriets ledningssystem samt vid beredningen av högsta ledningens möten och med sekreterarsysslorna.

11 §
Enheter och ansvarsområden

Vid justitieförvaltningsavdelningen finns en lagberednings- och strategienhet, en domstolsenhet, en rättshjälpsenhet, en utbildningsenhet samt en ekonomi- och personalförvaltningsenhet.

Vid lagberedningsavdelningen finns en enhet för offentlig rätt, en enhet för privaträtt, en enhet för straff- och processrätt, en laggranskningsenhet samt en Europarättsenhet.

Vid kriminalpolitiska avdelningen finns en åklagar-, brottspåföljds- och strategienhet, en brottsbekämpningsenhet samt en enhet för administrativa tjänster och lagberedning.

Vid förvaltningsenheten finns ansvarsområdena för förvaltningsfrågor, personalärenden, interna tjänster och informationstjänsten. Till enheten hör också stödet för ministeriets ledning som i detta arbete är underställd kanslichefen.

17 §
Uppgifter som hänför sig till justitieförvaltningsavdelningens förvaltningsområde

Justitieförvaltningsavdelningen sörjer för resultatstyrningen inom domstolarna, Riksfogdeämbetet, rättshjälpsbyråerna, Konkursombudsmannens byrå, konsumenttvistenämnden, Rättsregistercentralen och domarförslagsnämnden.

20 §
Uppgifter som hänför sig till kriminalpolitiska avdelningens förvaltningsområde

Kriminalpolitiska avdelningen sörjer för resultatstyrningen inom Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet, Riksåklagarämbetet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och rådet för brottsförebyggande.

21 §
Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten har till uppgift att sörja för

1) utvecklingen av ministeriets förvaltning och organisation samt förvaltningsuppgifter som inte ankommer på någon annan avdelning eller enhet,

2) anhållan om benådning och äktenskapsrättsliga ansökningar samt tillsättande av undersökningskommissioner för att undersöka storolyckor,

3) beredningen av ärenden som gäller Justitiekanslersämbetet, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Centralen för undersökning av olyckor, Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden och som justitieministeriet enligt förvaltningsbestämmelserna för dessa ämbetsverk ska avgöra,

4) samernas kulturella autonomi och samordningen av samefrågor,

5) ministeriets dokumentförvaltning, publiceringsverksamhet, intern information, bibliotek och andra informationstjänster,

6) Finlands författningssamling, ministeriernas föreskriftssamlingar samt den elektroniska författningsdatabanken,

7) förvaltningsområdets gemensamma personaladministration och utvecklandet av personalrapporteringen,

8) utvecklandet av ministeriets personal och övrig personalförvaltning samt frågor med anknytning till tjänstekollektivavtal för ministeriet och för vissa ministeriet underställda ämbetsverk,

9) ministeriets lokaliteter, anskaffningsförfaranden och gemensamma anskaffningar,

10) säkerhetsfrågorna och de övriga interna tjänsterna vid ministeriet,

11) upphandlingsärenden som gäller tjänsteresor.

22 a §
Demokrati- och språkenhetens uppgifter

Demokrati- och språkenheten har till uppgift att

1) främja och övervaka förverkligandet av rösträtten och rätten till inflytande samt de allmänna förutsättningarna för medborgarinflytande,

2) sköta de valmyndighetsuppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt vallagen (714/1998) och lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987), anordna statliga och kommunala val samt sörja för upprätthållandet av valdatasystemet och valberedskapen,

3) sköta de uppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt partilagen (10/1969),

4) främja och övervaka förverkligandet av de språkliga rättigheterna och sköta de uppgifter som ankommer på ministeriet enligt språklagen (423/2003),

5) bereda lagstiftningen inom enhetens verksamhetsområde i samarbete med lagberedningsavdelningen.

23 §
Ekonomienhetens uppgifter

Ekonomienheten har till uppgift att sörja för

1) beredningen av förvaltningsområdets budget och kontrollen av utfallet av budgeten, resultatstyrningsprocessen, beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen samt kontroll- och rapporteringsförfarandet,

2) styrningen och utvecklingen av den ekonomirapportering som stöder ledningen och planeringen,

3) uppgifter i anslutning till allmän utveckling av ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi, om dessa inte ankommer på förvaltningsenheten,

4) styrningen och utvecklingen av förvaltningsområdets anskaffningsverksamhet,

5) räkenskapsverkets betalningsrörelse, bokföring och övriga redovisningsverksamhet samt för utvecklandet av dem,

6) utvecklandet av de datasystem som används vid ekonomiförvaltningen.

28 §
Uppgifterna för enheten för intern revision

Enheten för intern revision har till uppgift att

1)för ledningen producera gransknings- och utvärderingsinformation om ändamålsenligheten och tillräckligheten av den interna kontrollen,

2) främja utvecklingen av metoderna för intern kontroll och riskhantering,

3) sörja för samordningen av den interna revisionen inom förvaltningsområdet och annat samarbete som gäller intern revision.

Närmare bestämmelser om enhetens ställning, uppgifter och arbetsmetoder ingår i reglementet för den interna revisionen som fastställs av ministern.

56 §
Beslutanderätt vid demokrati- och språkenheten

Direktören för demokrati- och språkenheten avgör ärenden gäller tillsynen över partierna enligt partilagen samt granskning av bokföringen och medelsanvändningen.

Kanslichefen kan förordna att enhetens föredragande ska avgöra ärenden som gäller de tekniska arrangemangen vid statliga val, kommunala val och folkomröstningar och som ankommer på justitieministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 16 december 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Kanslichef
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.