1629/2009

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Konsumentverkets uppgifter vid övervakning av iakttagandet av begränsningar gällande sammansättningen hos vissa konsumtionsvaror i enlighet med artikel 67 i REACH-förordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 maj 2009 om Konsumentverkets uppgifter vid övervakning av iakttagandet av begränsningar gällande sammansättningen hos vissa konsumtionsvaror i enlighet med artikel 67 i REACH-förordningen (350/2009) förordningens rubrik samt 1 och 2 § som följer:

Statsrådets förordning

om Säkerhetsteknikcentralens uppgifter vid övervakning av iakttagandet av begränsningar gällande sammansättningen hos vissa konsumtionsvaror i enlighet med artikel 67 i REACH-förordningen

1 §

I denna förordning föreskrivs om Säkerhetsteknikcentralens uppgifter vid övervakning av iakttagandet av vissa begränsningar beträffande föremål som marknadsförs till konsumenter. Bestämmelser om begränsningarna finns i artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan REACH-förordningen, samt i bilaga XVII till förordningen.

2 §

Säkerhetsteknikcentralen övervakar iakttagandet av följande begränsningar beträffande framställning, utsläppande på marknaden och användning av konsumtionsvaror som anges i bilaga XVII till REACH-förordningen:

Punkt 5: Bensen, CAS-nr 71-43-2

Punkt 27: Nickel, CAS-nr 7440-02-0 och dess föreningar

Punkt 43: Azofärgämnen och azofärger

Punkt 51: Ftalater enligt följande (eller andra CAS-nummer som täcker ämnet i fråga):

Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), CAS-nr 117-81-7

Dibutylftalat (DBP), CAS-nr 84-74-2

Bensylbutylftalat (BBP), CAS-nr 85-68-7

Punkt 52: Ftalater enligt följande (eller andra CAS-nummer som täcker ämnet i fråga):

Di-isononylftalat (DINP), CAS-nr 28553-12-0 och 68515-48-0

Di-isodecylftalat (DIDP), CAS-nr 26761-40-0 och 68515-49-1

Di-n-oktylftalat (DNOP), CAS-nr 117-84-0


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.