1628/2009

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden av konsumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfumarat

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 april 2009 om förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden av konsumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfumarat (251/2009) 2 § 3 mom. som följer:

2 §
Förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden

Säkerhetsteknikcentralen kan ålägga den som tillhandahållit en konsumtionsvara som innehåller dimetylfumarat på marknaden att i fråga om sådana konsumtionsvaror innehållande dimetylfumarat som konsumenterna redan har i sin besittning vidta åtgärder som avses i 27 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.