1624/2009

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Konsumentverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i förordningen av den 18 december 1998 om Konsumentverket (1057/1998) 1 § 1 mom., 2 § och 9 § 3 mom. som följer:

1 §

Konsumentverket har till uppgift att

1) utföra de uppgifter som enligt lagen om paketreserörelser (1080/1994) och förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter (1359/1999) ankommer på ämbetsverket

2) dra försorg om konsumentupplysningen och styrningen av konsumentrådgivningen,

3) göra sådana utredningar och jämförelser som hör samman med skötseln av konsumentfrågor,

4) följa med den utveckling som inverkar på konsumenternas ställning,

5) delta i standardiseringen,

6) utföra de övriga uppgifter som enligt vad som föreskrivs eller bestäms ankommer på Konsumentverket samt dra försorg om andra sådana konsumentfrågor som inte hör till någon annan konsumentmyndighets uppgifter.


2 §
Regionförvaltningsverkets ställning

Konsumentverket och konsumentombudsmannen styr och handleder vardera regionförvaltningsverket i de frågor som hör till deras respektive verksamhetsområden.

9 §

Beslut om att ett ärende ska föras till domstol och om förbud mot marknadsföringsåtgärd eller avtalsvillkor eller annat lagstridigt förfarande i ett ärende som hör till konsumentombudsmannens behörighet samt beslut om att bistå en konsument i ett enskilt ärende fattas alltid av konsumentombudsmannen. Beslut om i 14 § i lagen om paketreserörelser avsedda förbud som hör till Konsumentverkets behörighet fattas alltid av överdirektören. Bestämmelser om jäv för överdirektören finns i 8 § 1 mom. i lagen om Konsumentverket (1056/1998).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.