1623/2009

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om säkerhetsteknikcentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i förordningen av den 29 september 1995 om säkerhetsteknikcentralen (1143/1995) 1 § 2 § 2 mom. och 3 § som följer:

1 §

Utöver vad som föreskrivs i lagen om säkerhetsteknikcentralen (1071/1995) har säkerhetsteknikcentralen till uppgift att

1) följa och utvärdera hur den tekniska säkerheten och pålitligheten samt konsumentsäkerheten genomförs och utvecklas,

2) främja en riksomfattande enhetlig nivå för den tekniska säkerheten och pålitligheten samt för konsumentsäkerheten,

3) främja utvecklandet av modeller, förfaringssätt och teknologi som gäller teknisk kontroll,

4) producera sakkunnigtjänster för arbets- och näringsministeriet samt övriga ministerier och myndigheter,

5) producera informationstjänster på sitt verksamhetsområde och främja den informationsverksamhet som gäller teknisk säkerhet och pålitlighet samt konsumentsäkerhet,

6) delta i internationellt samarbete med anknytning till dess uppgifter, samt

7) sörja för utbyte av information i anslutning till produktsäkerheten.

2 §

Arbets- och näringsministeriet fastställer arvodena för direktionens medlemmar.

3 §

Säkerhetsteknikcentralens direktion har till uppgift att

1) delta i den allmänna planeringen och utvecklandet av verksamheten,

2) besluta om verksamhetslinjerna med beaktande av de mål om vilka överenskommits med arbets- och näringsministeriet,

3) styra och övervaka måluppfyllelsen,

4) besluta om budgetförslaget samt om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan, samt

5) behandla övriga frågor som är vittsyftande och av principiell betydelse för verksamheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.