1622/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 20 december 2007 om försvarsmakten (1319/2007) 7 §, 12 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 14 och 16 § som följer:

7 §
Försvarsmaktens tjänster

Vid försvarsmakten finns

1) tjänsten som kommendör för försvarsmakten och som chef för huvudstaben,

2) tjänster som general, amiral, överste och kommodor,

3) tjänster som officer och visstidstjänster för yngre officer,

4) visstidstjänster för reservofficer,

5) institutofficerstjänster,

6) tjänster som underofficer och visstidstjänster för underofficer,

7) specialofficerstjänster, till vilka hör tjänsterna som chefsingenjör vid försvarsmakten, militäröveringenjör, överläkare vid försvarsmakten, militäröverläkare, fältbiskop och militärpräst samt specialofficer och visstidstjänster för specialofficer,

8) tjänster som militärprofessor,

9) tjänsten som chefsbibliotekarie, redovisningschef, museichef, provisor, försvarsmaktens assessor, försvarsmaktens överveterinär, generalsekreterare, sprängämnesinspektör och forskningschef,

10) tjänster som veterinär, specialläkare, specialplanerare, specialforskare, tandläkare, handelssekreterare, språkexpert, fastighetschef, bibliotekarie, jurist, läkare, avdelningsföreståndare, avdelningsläkare, avdelningschef, professor, psykolog, socialchef, militärjurist, överläkare vid militärsjukhus, informationschef, dataförvaltningschef, byråchef, forskare, äldre lektor, övertranslator, överläkare och överinspektör.

Vid försvarsmakten kan dessutom finnas andra tjänster samt personal i tjänsteförhållande för viss tid eller personal i arbetsavtalsförhållande.

Officerstjänster är de tjänster som nämns i 1 mom. 1―3 och 8 punkten och militära tjänster de som nämns i 1 mom. 1―8 punkten.

12 §
Särskilda behörighetsvillkor för övriga tjänster vid försvarsmakten

Dessutom fordras


2) av forskningschef, generalsekreterare och avdelningsföreståndare för tjänsten lämplig doktorsexamen samt förtrogenhet med forskningsarbete och ledningen av sådant,

3) av professor och militärprofessor vetenskaplig kompetens, undervisningsförmåga och praktisk förtrogenhet med uppgiftsområdet,


14 §
Titlar

En forskningschef, generalsekreterare eller avdelningsföreståndare som har den vetenskapliga kompetens och praktiska förtrogenhet med uppgiftsområdet som fordras av en professor kan beviljas titeln professor. Titeln beviljas av den myndighet som utnämner till tjänsten.

16 §
Ledigförklarande av en tjänst

Utöver vad som föreskrivs i 38 a § i lagen om försvarsmakten, ledigförklarar huvudstaben tjänsterna som specialläkare, specialforskare, chefsbibliotekarie, museichef, avdelningsföreståndare, avdelningschef, professor, försvarsmaktens assessor, generalsekreterare, sprängämnesinspektör, militärprofessor, byråchef och forskningschef.

Andra tjänster än de som avses i 1 mom. kan tillsättas utan att de har ledigförklarats. Vid behov ledigförklaras de av den myndighet som avses i 15 § 2 mom. 5 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.