1619/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av försvarsministern,

ändras i republikens presidents förordning av den 23 november 2007 om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål (1089/2007) 2, 4 och 6 § som följer:

2 §
Befälsförhållande

En krigsman som avses i 45 kap. 27 § i strafflagen (39/1889) är underställd sin militära förman i militära kommandomål.

Chefen för huvudstaben, kommendören för armén, kommendören för marinen, kommendören för flygvapnet och rektorn för Försvarshögskolan är i militära kommandomål direkt underställda kommendören för försvarsmakten.

Kommendören för ett militärlän är i militära kommandomål underställd kommendören för armén. Chefen för en garnison är i detta uppdrag i militära kommandomål underställd kommendören för militärlänet.

Chefen för en militär inrättning, kommendören för ett truppförband och chefen för en annan förvaltningsenhet är i enlighet med sitt underordnade förhållande, om vilket föreskrivs i 28 § 2 mom. i lagen om försvarsmakten (551/2007), i militära kommandomål underställd chefen för huvudstaben, kommendören för armén, kommendören för marinen, kommendören för flygvapnet eller kommendören för militärlänet.

4 §
Beslutanderätten för kommendören för en försvarsgren.

Kommendören för armén, kommendören för marinen och kommendören för flygvapnet avgör de militära kommandomål som gäller militär verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden i sina respektive försvarsgrenar och i de förvaltningsenheter som är direkt underställda dem.

Kommendören för armén avgör dessutom de militära kommandomål som gäller militär verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden i militärlänen.

6 §
Beslutanderätten för kommendören för ett militärlän.

Kommendören för ett militärlän avgör de militära kommandomål som gäller militär verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden i ett militärlän, en regionalbyrå som inte ingår i ett truppförbands sammansättning, ett truppförband och en landskapstrupp inom armén, vilka är underställda kommendören.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.