1618/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 13 och 34 § i lagen om Försvarshögskolan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2008 om Försvarshögskolan (1121/2008) 13 § och 34 § 1 mom. som följer:

13 §
Personal

Försvarshögskolans personal innehar tjänster vid försvarsmakten. Vid Försvarshögskolan kan det också finnas personal i arbetsavtalsförhållande. I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna föreskrivs särskilt.

Bestämmelser om professorers och militärprofessorers uppgifter och om förfarandet för tillsättning av professurer och militärprofessurer finns i lagen om försvarsmakten.

34 §
Instruktion och arbetsordning

Utöver vad som föreskrivs i 9 § 2 mom. och i lagen om försvarsmakten ingår bestämmelser om förfarandet för tillsättning av professurer och militärprofessurer vid Försvarshögskolan, om val av de sakkunniga som avses i 38 § i lagen om försvarsmakten och om deras verksamhet och uppgift, om ordnandet av undervisning, förfarandet för val av studerande, bedömning av studerande och vid behov också om andra studiefrågor i instruktionen som fastställs av kommendören för försvarsmakten. I fråga om behörighet att i instruktionen utfärda närmare bestämmelser om styrningen av den militärvetenskapliga undervisning som ges någon annanstans än vid Försvarshögskolan föreskrivs i 10 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 196/2009
FsUB 4/2009
RSv 234/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.