1616/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 5 kap. 4 och 5 a § i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 5 kap. 4 § 4 mom. och 5 a § 3 mom., sådana de lyder i lag 923/2007, som följer:

5 kap.

Bestämmelser om marknadsmissbruk

4 §

Dotterföretag till ett i 1 mom. avsett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel behöver inte anmälas. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar eller ekonomiska föreningar. Om en sammanslutning som avses i andra meningen bedriver regelbunden handel med värdepapper, ska emellertid även uppgifter om denna sammanslutning lämnas.


5 a §

Dotterföretag till ett i 1 mom. avsett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel behöver inte anmälas. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, ideella föreningar eller ekonomiska föreningar. Om en sammanslutning som avses i andra meningen bedriver regelbunden handel med värdepapper, ska emellertid även uppgifter om denna sammanslutning lämnas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 24/2009
MiUB 10/2009
RSv 206/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.