1615/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 2 § i lagen om hypoteksbanker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 december 1999 om hypoteksbanker (1240/1999) 2 § 1 mom. 1 punkten och 1 a-punkten, av dem 1 a-punkten sådan den lyder i lag 78/2003, som följer:

2 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) fastighetskredit en kredit vars säkerhet består av en aktie i ett bostadsaktiebolag enligt 1 kap. 2 § eller i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller ett i 16 kap. 1 § eller 19 kap. 1 § i jordabalken (540/1995) avsett objekt som kan intecknas eller en med dessa jämförbar bostad eller fastighet som är belägen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; vad som i denna lag bestäms om bostadsaktier tillämpas på motsvarande sätt på bostadsrätter enligt lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

1 a) bostadskredit en fastighetskredit vars säkerhet består av en inteckning som fastställts i en bostadsfastighet eller av aktier i ett bostadsaktiebolag enligt 1 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag eller av därmed jämförbara andelar eller av en bostadsrätt eller av en med ovan nämnda säkerheter jämförbar motsvarande säkerhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; med bostadsfastighet avses i denna punkt en fastighet eller del av en fastighet som huvudsakligen är avsedd för boende,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 24/2009
MiUB 10/2009
RSv 206/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.