1606/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 2 kap. 19 b § i lagen om bostadsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 september 1994 om bostadsköp (843/1994) 2 kap. 19 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 941/1997, som följer:

2 kap.

Köparens skydd under byggnadsfasen

19 b §
Aktiebolagets och aktieköparnas självrisk i en insolvenssäkerhet

Från ansvaret dras av aktiebolagets självrisk, om ett byggnadsfel visar sig i sådana delar av byggnaden för vilka bolaget har underhållsansvaret, och aktieköparens självrisk, om felet visar sig i sådana delar av byggnaden för vilka aktieköparen har underhållsansvaret. Utan hinder av vad som föreskrivs i bolagsordningen om fördelningen av underhållsansvaret, ska ansvarsfördelningen i 4 kap. 2 och 3 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) tillämpas när självrisken dras av.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 24/2009
MiUB 10/2009
RSv 206/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.