1602/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 9 och 19 a § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 9 § 2 och 5 mom. och 19 a §, sådana de lyder, 9 § 2 och 5 mom. i lag 1122/1993 och 19 a § i lag 147/1997, som följer:

Anmälan och meddelande
9 §

Vad 1 mom. 3 punkten säger om verksamhetsområde ska på motsvarande sätt tillämpas på uppgifter om var ett bostadsaktiebolags och ett i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) avsett ömsesidigt fastighetsaktiebolags byggnader är belägna och om den rätt på vilken besittningen av fastigheten grundar sig samt på eventuellt annat verksamhetsområde.


I fråga om ömsesidiga fastighetsaktiebolag ska det dessutom i grundanmälan anges om lagen om bostadsaktiebolag eller vissa bestämmelser i den lagen tillämpas på bolaget.

19 a §

Ett bostadsaktiebolags grund- och ändringsanmälningar till handelsregistret handläggs och beslut om registrering av anmälningarna fattas av registerbyrån i det härad inom vilket bolaget har sin hemort. Ärenden som gäller nedsättning av ett bostadsaktiebolags aktiekapital, fusion, delning och ändring av bolagsformen handläggs likväl av registermyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 24/2009
MiUB 10/2009
RSv 206/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.