1581/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 18 § i lagen om samförvaltning i hyreshus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 juli 1990 om samförvaltning i hyreshus (649/1990) 18 § som följer:

18 §
Ägarens försummelse av sina förpliktelser

Om ägaren eller ägarens representant försummar att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag, kan regionförvaltningsverket förelägga den försumlige en tid under vilken uppgiften ska fullgöras. Regionförvaltningsverket kan förena skyldigheten att fullgöra uppgiften inom utsatt tid med vite. Om det är fråga om försummelse att sammankalla ett möte eller en stämma enligt denna lag, kan regionförvaltningsverket också berättiga någon av de boende att sammankalla mötet eller stämman för att behandla ett ärende som avses i denna lag.

Innan ett föreläggande enligt 1 mom. ges ska ägaren eller ägarens representant ges tillfälle att bli hörd. Beslut om föreläggande av vite ska delges på det sätt som föreskrivs om delgivning av stämning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.