1577/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/1981) 2 §, 4 a § 2 mom., 7 § 2 mom., 15 § 2 mom., 16 § 3 mom., 19 § 3 mom., 20 § 1 mom., 23 a § 2 mom. och 23 b § 4 mom.,

sådana de lyder, 2 § i lag 98/2000, 4 a § 2 mom., 7 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 23 a § 2 mom. i lag 463/1997 samt 16 § 3 mom., 19 § 3 mom., 20 § 1 mom. och 23 b § 4 mom. i lag 468/2005, som följer:

2 §
Undantag beträffande tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte

1) täktverksamhet som baserar sig på gruvlagen (503/1965),

2) tagande och nyttjande av substanser som lösgjorts i samband med byggande, då åtgärden grundar sig på ett tillstånd av en myndighet eller en plan som godkänts av en myndighet,

3) sådant tagande av substanser på vattenområde för vilket det enligt vattenlagen (264/1961) krävs tillstånd av regionförvaltningsverket.

4 a §
Styrning och tillsyn över täktverksamhet

Närings-, trafik- och miljöcentralen styr och övervakar verksamheten enligt denna lag inom sitt område.


7 §
Tillståndsmyndighet och utlåtanden

Innan tillstånd beviljas ska tillståndsmyndigheten begära utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen, när

1) området är av riksomfattande eller annars av väsentlig betydelse med hänsyn till naturskyddet,

2) området är av betydelse med hänsyn till vattenvården, eller

3) täktverksamheten omedelbart påverkar ett område inom en annan kommun.


15 §
Avbrytande av täktverksamhet

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan också på de grunder som nämns i 1 mom. avbryta tagandet, om tagandet sker i ett område som är av riksomfattande eller annars av väsentlig betydelse med hänsyn till naturskyddet eller i ett område som är av betydelse med hänsyn till skyddet av ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde.


16 §
Ändring av tillståndsbestämmelser, avvikelser från tillståndsbeslut och återtagande av tillstånd

En i 2 mom. avsedd ändring ska antecknas i tillståndshandlingarna och meddelas närings-, trafik- och miljöcentralen.

19 §
Anslående av beslut

Dessutom ska närings-, trafik- och miljöcentralen utan dröjsmål underrättas om tillstånd för täktverksamhet.

20 §
Sökande av ändring

Ändring i tillståndsmyndighetens beslut som meddelats med stöd av denna lag och som gäller tillstånd för täktverksamhet söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen. I fråga om besvärsrätt och ändringssökande iakttas kommunallagen. Besvärsrätt har också närings-, trafik- och miljöcentralen samt en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och som verkar på det område som projektet avser.


23 a §
Anmälningsskyldighet

Tillståndsmyndigheten ska årligen, på grundval av anmälningarna enligt 1 mom., meddela närings-, trafik- och miljöcentralen mängden och arten av substans som tagits.


23 b §
Datasystem

Datasystemet upprätthålls av närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral. Miljöministeriet kan komma överens om att någon annan sakkunniginrättning som har den sakkunskap som uppgiften förutsätter deltar till behövliga delar i upprätthållandet av datasystemet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.