1573/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juli 1973 om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973) 3 och 4 §,

sådana de lyder, 3 § i lag 450/1998 och 4 § i lagarna 319/1984 och 77/1995, som följer:

3 §

Innan statsgaranti beviljas för inhemska miljövårdsinvesteringar ska specialfinansieringsbolaget inhämta närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är i fråga om främjande av miljövården och avfallsåtervinningen. I fråga om de utländska miljövårdsinvesteringar som i betydande grad förbättrar situationen för miljön i Finland ska utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är inhämtas hos miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet samt utlåtande om hur ändamålsenlig investeringen är hos utrikesministeriet.

4 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska övervaka de inhemska miljövårdsinvesteringarna. Miljöministeriet ska övervaka de utländska miljövårdsinvesteringarna.

Den som får garantikredit är skyldig att till de i 1 mom. avsedda myndigheterna ge de uppgifter som behövs för övervakningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.