1554/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 augusti 1996 om tillsyn över privat socialservice (603/1996) 5 § 1, 2 och 5 mom. samt 7, 7 a, 7 b, 8, 10―12, 16―18, 20 och 21 §,

av dem 5 § 1, 2 och 5 mom. sådana de lyder i lag 691/2005 samt 7, 7 a, 7 b, 8, 11, 12, 16 och 17 § sådana de lyder i lag 671/2008, som följer:

5 §
Tillstånd till verksamhet dygnet runt

En privat serviceproducent som fortlöpande tillhandahåller socialservice dygnet runt genom drivande av rörelse eller genom yrkesutövning ska ha regionförvaltningsverkets tillstånd innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Av tillståndet ska serviceproducentens servicebransch och verksamhetens omfattning framgå. Tillståndet kan förenas med villkor som är nödvändiga för att trygga klientsäkerheten och som gäller mängden tjänster, de anställda, lokaliteterna, anordningarna och tillbehören samt arbetsmetoderna. Regionförvaltningsverket ska underrättas, om verksamheten upphör.

En serviceproducent som uppfyller villkoren enligt 3 § beviljas tillstånd på skriftlig och undertecknad ansökan. Tillståndsansökan riktas till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde tjänsterna tillhandahålls.


Regionförvaltningsverket ska inspektera en privat verksamhetsenhet som bedriver serviceverksamhet dygnet runt så snart som möjligt efter det att verket har fått tillståndsansökan om inledande eller ändring av verksamheten.


7 §
Register över tillhandahållare av privat service

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten tillsammans driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service). I informationssystemet ingår som separata delar ett register över privata socialserviceproducenter samt ett register enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och över självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för informationssystemets funktion.

Regionförvaltningsverken för in de uppgifter som avses i 5 § 3 mom. och 6 § 2 mom. i registret över tillhandahållare av privat service samt

1) uppgifter om förändringar i verksamheten,

2) uppgifter om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa samt övriga uppgifter som behövs för övervakningen,

3) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden och som inte innehåller uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Kommunerna ska meddela regionförvaltningsverket uppgifter för registret.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är registeransvarig. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken får använda registeruppgifter i den omfattning deras uppgifter kräver det. Regionförvaltningsverket ansvarar för uppgifter som det fört in i registret och för att de uppgifter det inom sin behörighet lämnat ut är förenliga med lag. Förutom denna lag ska också personuppgiftslagen tillämpas på behandlingen av personuppgifter. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ska införas i registret med stöd av 2 mom.

Uppgifterna om den som är verksam som socialserviceproducent, den ansvariga personen samt den som ansvarar för förandet av register avförs ur registret fem år efter det att den registrerade har upphört med verksamheten som socialserviceproducent eller ansvarig person.

7 a §
Utlämnande av uppgifter ur registret över tillhandahållare av privat service samt uppgifternas offentlighet

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter får Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken, utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lagstiftningen, med hjälp av teknisk anslutning ur registret över tillhandahållare av privat service

1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de uppgifter om privata serviceproducenter inom socialvården som behövs vid beviljandet av sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner, samt

2) till Institutet för hälsa och välfärd lämna ut sådana uppgifter om serviceproducenter enligt 5 och 6 § samt i 10 § avsedda verksamhetsberättelser som behövs för statistikändamål.

Innan en teknisk anslutning öppnas ska den myndighet som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får dessutom när det gäller tillhandahållare av privat socialservice ur registret över privata serviceproducenter i ett allmänt datanät publicera och lämna ut namn eller firma, servicebransch samt alla verksamhetsenheters och verksamhetsställens adresser och andra kontaktuppgifter. För andra än självständiga yrkesutövare får det i ett allmänt datanät också finnas andra offentliga uppgifter om företagsverksamheten. En självständig yrkesutövare får dock förbjuda att hans eller hennes adress och övriga kontaktuppgifter publiceras.

På utlämnande av offentliga personuppgifter som inte sker i ett allmänt datanät tillämpas 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). När serviceproducenter eller självständiga yrkesutövare anmält att de upphör med verksamheten, får uppgifter om dem publiceras och lämnas ut i ett allmänt datanät i högst 12 månader efter det att regionförvaltningsverket har tagit emot anmälan.

7 b §
Avgifter

Tillstånd att producera socialservice och registrering av i 6 § avsedda anmälningar om verksamheten är avgiftsbelagda. Dessutom kan en årsavgift tas ut hos de serviceproducenter som fått ett i 5 § avsett tillstånd. Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom ministerieförordning med beaktande av vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av den. Regionförvaltningsverket kan meddela närmare föreskrifter om betalningen av avgifterna.

Av årsavgifterna enligt 1 mom. ska regionförvaltningsverken betala Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel som täcker kostnaderna för förandet av registret över tillhandahållare av privat service. Närmare bestämmelser om andelen till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utfärdas genom den ministerieförordning som avses i 1 mom.

8 §
Tillsynsmyndigheter

Den allmänna styrningen och övervakningen av verksamhet enligt denna lag ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Tillsynen över de tjänster som avses i denna lag ankommer på det behöriga regionförvaltningsverket samt på den kommun där tjänsterna tillhandahålls. Tillsynsmyndighet i kommunen är det organ som ansvarar för socialvården eller den tjänsteinnehavare som organet utsett.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, styr regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid tillsynen över tjänsterna. Dessutom styr och övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tjänsterna i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområde eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och som gäller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som regionförvaltningsverket är jävigt att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken vid styrningen och tillsynen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Verksamhetsberättelse

Privata serviceproducenter som erhållit tillstånd ska årligen lämna regionförvaltningsverket en verksamhetsberättelse.

I berättelsen ska de ändringar nämnas som har skett beträffande personalen, lokalerna och verksamheten.

11 §
Rätt att få information

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverken och kommunerna har utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan avgift rätt att av socialserviceproducenterna få de upplysningar och utredningar som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

12 §
Inspektionsrätt

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket kan inspektera en tjänsteproducents verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan av grundad anledning ålägga regionförvaltningsverket att förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan dessutom be det kommunala organ som ansvarar för socialvården att av grundad anledning inspektera en verksamhetsenhet. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan.

En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen ska, utan hinder av sekretessbestämmelserna, alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Dessutom ska inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Över inspektionen ska det föras protokoll.

Det kommunala organet ska omedelbart underrätta regionförvaltningsverket om bristfälligheter eller missförhållanden som kommit till dess kännedom.

16 §
Föreläggande och tvångsmedel

Om en privat socialserviceproducent inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet eller skyldighet att ansöka om tillstånd eller om brister eller andra missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten upptäcks i ordnandet eller genomförandet av socialservice eller om verksamheten i övrigt strider mot denna lag, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela ett föreläggande om att de ska avhjälpas. När föreläggandet meddelas ska det utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska vidtas. Om klientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten omedelbart ska avbrytas eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den eller av en anordning förbjudas omedelbart.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan förplikta serviceproducenten att iaktta det föreläggande som avses i 1 mom. vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den eller av en anordning förbjuds.

Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den eller av en anordning ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte sådan verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen, ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

17 §
Anmärkning och uppmärksamgörande

Om det vid styrningen och övervakningen av privat socialservice konstateras att en serviceproducent vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, och ärendet inte föranleder andra åtgärder, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket ge serviceproducenten eller den person som är ansvarig för dess socialservice en anmärkning för framtiden eller uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska iakttas.

I en anmärkning eller ett uppmärksamgörande som gjorts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

18 §
Återkallande av tillstånd

Regionförvaltningsverket kan återkalla ett tillstånd att tillhandahålla socialvård dygnet runt, om denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av den väsentligt har överträtts i verksamheten.

20 §
Ändringssökande

Ändring i regionförvaltningsverkets beslut får sökas hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

21 §
Verkställighet

Regionförvaltningsverkets beslut om avbrytande av verksamheten eller återkallande av tillstånd eller förbud mot användning av en verksamhetsenhet eller del av den eller av en anordning kan trots besvär omedelbart verkställas, om detta är nödvändigt med hänsyn till klienternas säkerhet.

Besvärsinstansen kan förbjuda verkställigheten av beslutet eller bestämma att den ska avbrytas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.