1542/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om missbrukarvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 januari 1986 om missbrukarvård (41/1986) 13, 18, 20 och 21 §, av dem 18 § sådan den lyder i lag 97/1991, som följer:

13 §
Vård på grund av våldsamhet

Förvaltningsdomstolen kan på framställning av socialnämnden besluta att en person på grund av våldsamhet ska förordnas till vård oberoende av sin vilja under högst 30 dygn, då den i 12 § angivna vårdtiden har visat sig vara otillräcklig.

18 §
Godkännande av verksamhetsenheter

De verksamhetsenheter där vård kan ges godkänns av regionförvaltningsverket.

20 §
Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

I ett beslut genom vilket någon förordnats till vård oberoende av sin vilja i enlighet med 11 eller 12 § får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

I beslut som med stöd av 12 § 3 mom. ska underställas förvaltningsdomstolen för fastställelse får ändring inte sökas genom besvär.

21 §
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

I förvaltningsdomstolens beslut i ett besvärs- eller underställningsärende varigenom någon förordnats till vård oberoende av sin vilja får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften jämte bilagor kan även inges till förvaltningsdomstolen för att sändas vidare till högsta förvaltningsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.