1540/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 3 § i lagen om nykterhetsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/1982) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 893/2000, som följer:

3 §

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av nykterhetsarbetet ankommer på social- och hälsovårdsministeriet och under ministeriet på regionförvaltningsverken.

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns delegationen för rusmedels- och nykterhetsärenden i de ärenden som avses i denna lag. Bestämmelser om tillsättande av delegationen samt om dess sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.