1532/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 mars 2007 om kundinformationssystemet för företagstjänster (240/2007) 2 och 4 §, 6 § 1 mom. 4 punkten samt 10, 11 och 14 § som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om det kundinformationssystem för företagstjänster som drivs av arbets- och näringsministeriet, om närings-, trafik- och miljöcentralernas register över företagstjänster, vilket hör till kundinformationssystemet, samt om behandlingen av uppgifter om kunder i samband med de företagstjänster som tillhandahålls kunderna.

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på kundinformationssystemet för företagstjänster samt på offentligheten beträffande de uppgifter som registrerats i och förmedlats genom informationssystemet samt personuppgiftslagen (523/1999) på behandlingen av personuppgifter.

4 §
Kundinformationssystemet

Kundinformationssystemet för företagstjänster är ett informationssystem för registrering av basuppgifter om kunder. Systemet drivs av arbets- och näringsministeriet. Genom informationssystemets frågesystem förmedlas uppgifter om kunderna mellan de myndigheter som sköter företagstjänster och statens specialfinansieringsbolag. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för riktigheten av de uppgifter som registrerats i informationssystemet samt för administrationen av användningsrättigheterna, bokföringen av de uppgifter som utlämnas ur informationssystemet och driften av informationssystemet.

Kundinformationssystemet för företagstjänster innefattar närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma register över företagstjänster vilket innehåller information om data som erhållits och utarbetats i samband med genomförandet av företagstjänster. Den närings-, trafik- och miljöcentral som fört in eller på annat sätt hanterat uppgifter i registret över företagstjänster ansvarar för att uppgifterna är riktiga och att hanteringen skett i enlighet med lag.

Vad som föreskrivs i denna paragraf inverkar inte på det ansvar som statens specialfinansieringsbolag eller myndigheter eller andra organisationer har i egenskap av registeransvarig i sådana fall där uppgifter ur deras informationssystem förmedlas via kundinformationssystemet för företagstjänster.

6 §
Basuppgifter om företag i kundinformationssystemet

Med kundinformationssystemet för företagstjänster kan behandlas uppgifter av vilka framgår


4) om företaget har varit kund hos arbets- och näringsministeriet, Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer eller en närings-, trafik- och miljöcentral samt vilka personer företaget har utsett till sina kontaktpersoner för de företagstjänster som avses i denna lag.


10 §
Utlämnande av basuppgifter ur kundinformationssystemet

För genomförandet av företagstjänster får uppgifter i kundinformationssystemet för företagstjänster genom teknisk anslutning lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, statens specialfinansieringsbolag, Landsbygdsverket och arbets- och näringsbyråerna. Uppgifter ur utsökningsregistret får lämnas ut endast till den som enligt utsökningslagstiftningen har rätt att få uppgifter direkt ur utsökningsregistret. Till Finpro ry får dessutom lämnas ut uppgifter som behövs för dess rådgivning till företag.

Den som tar emot uppgifter ska innan anslutningen öppnas lämna en utredning om skyddandet av uppgifterna och övervakningen av hanteringen.

11 §
Användning av uppgifter i registret över företagstjänster vid närings-, trafik- och miljöcentralerna

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har närings-, trafik- och miljöcentralerna för att sköta sitt uppdrag rätt att få uppgifter ur närings-, trafik- och miljöcentralernas register över företagstjänster.

14 §
Den registrerades rätt att kontrollera uppgifter

En kund har rätt att ta del av de uppgifter om kunden som är registrerade i kundinformationssystemet för företagstjänster på det sätt som bestäms i 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I fråga om en fysisk persons rätt att kontrollera uppgifter som gäller honom eller henne gäller dessutom bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Ett ärende som gäller rätten att ta del av uppgifter avgörs av arbets- och näringsministeriet eller en närings-, trafik- och miljöcentral.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.