1530/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) 10 och 12 §,

av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 168/2008, som följer:

10 §
Påförande av försummelseavgift

Genom beslut av regionförvaltningsverket påförs beställaren försummelseavgift som ska betalas inom den tid som utsatts i beslutet. Rätten att meddela ett beslut om försummelseavgift preskriberas om det ärende som gäller påförande av avgift inte har anhängiggjorts inom två år efter att det arbete avslutats som ett i denna lag avsett avtal gäller.

Beställaren får söka ändring i ett beslut av regionförvaltningsverket genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Försummelseavgiften ska betalas till staten. Bestämmelser om verkställigheten av avgiften finns i lagen om verkställighet av böter (672/2002). På en försummelseavgift som förfallit till betalning och som inte har betalts senast på förfallodagen tas det ut dröjsmålsränta enligt den räntesats som anges i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

12 §
Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarsskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), om inte något annat följer av denna lag.

Arbetarskyddsmyndigheterna har på begäran rätt att av beställaren få till påseende de handlingar som hänför sig till utredningsskyldigheten samt vid behov få kopior av dem. Om en inspektör observerar att förutsättningar för påförande av försummelseavgift föreligger, ska inspektören utan dröjsmål föra ärendet till regionförvaltningsverket. Om en anmälan om misstankar om brott mot utredningsskyldigheten har lämnats till arbetarskyddsmyndigheten, ska regionförvaltningsverket behandla ärendet i brådskande ordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.