1529/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 november 2004 om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) 2 och 3 § som följer:

2 §
Tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

Med tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande avses företagarutbildning, produktifierade sakkunnigtjänster, regionala projekt för utveckling av näringarna samt rådgivnings-, utbildnings-, konsult- och andra utvecklingstjänster som ordnas för små och medelstora företag på uppdrag av arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna.

3 §
Finansieringsandelar för dem som deltar i tjänsterna för utveckling av små och medelstora företags kunnande

För de tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande som grundar sig på ett uppdrag av arbets- och näringsministeriet eller en närings-, trafik- och miljöcentral och som finansieras med ett anslag som i statsbudgeten anvisats för detta ändamål tas det ut en finansieringsandel som årligen fastställs i statsbudgeten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.