1503/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 2006 stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 23 § 3 mom., 27 och 29―31 §, 39 § 2 mom., 40 och 43 §, 44 § 3 mom., 45 § 1 mom., 48, 49 och 53 §, 55 § 3 mom. samt 56 och 57 §,

av dem 23 § 3 mom., 43 §, 45 § 1 mom. och 56 § sådana de lyder i lag 1478/2007 samt 31 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

23 §
Tiden för genomförande av åtgärder

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på ansökan som har gjorts innan fristen löper ut förlänga den frist som avses i 1 och 2 mom. Fristen kan förlängas av godtagbara skäl. Fristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder. Tiden för genomförande av åtgärder som avses i 2 mom. kan dock uppgå till högst sex år.


27 §
Information om möjligheten att ansöka om stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i lämplig omfattning informera om möjligheten att ansöka om det stöd som centralen beviljar, om ansökningsförfarandet och om de viktigaste förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd.

En lokal aktionsgrupp ska inom sitt område informera om i 1 mom. avsedda omständigheter när det gäller stöd som finansieras ur dess finansieringskvot.

29 §
Att ansöka om stöd

Stödansökan ska tillställas den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, om inte något annat föreskrivs nedan.

Behörig närings-, trafik- och miljöcentral är den central inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds ska genomföras. Om den åtgärd som stöds ska genomföras inom flera än en centrals verksamhetsområde är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds i huvudsak ska genomföras.

Om projektet i huvudsak har nationella mål är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig till vilken jord- och skogsbruksministeriet har anvisat medel för finansiering av ett nationellt projekt.

30 §
Att ansöka om stöd ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp

Vid ansökan om stöd ur finansieringkvoten för en lokal aktionsgrupp ska stödansökan ges in till den behöriga lokala aktionsgruppen. Behörig är den lokala aktionsgrupp inom vars område den åtgärd som stöds ska genomföras. Om den åtgärd som stöds genomförs inom flera än en lokal aktionsgrupps område, är den lokala aktionsgrupp behörig inom vars område den åtgärd som stöds i huvudsak ska genomföras. Stödansökan blir anhängig när den har tillställts den behöriga lokala aktionsgruppen.

Den behöriga lokala aktionsgruppen ska kontrollera att den ansökan som tillställts den uppfyller formkraven för ansökan och yttra sig om det är ändamålsenligt att bevilja stöd med hänsyn till målen för den lokala planen. Om den åtgärd som stöds genomförs på flera än en lokal aktionsgrupps område, ska den behöriga lokala aktionsgruppen inhämta yttrande av de övriga aktionsgrupperna om det är ändamålsenligt att bevilja stöd samt om reservering av nödvändig finansiering ur den finansieringskvot som anvisats dem. Den lokala aktionsgruppen ger in stödansökan och sitt yttrande till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Det förfarande som anges i 1 och 2 mom. tillämpas inte, om stödtagaren är en lokal aktionsgrupp.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den tekniska ordningen för mottagandet och behandlingen av en ansökan, om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna samt om hur de ska tillställas närings-, trafik- och miljöcentralen.

31 §
Bedömning av en stödansökan

Innan beslut fattas om att stöd ska beviljas kan närings-, trafik- och miljöcentralen begära ett utlåtande av andra myndigheter om sådana omständigheter som har samband med stödtagaren och den åtgärd som stöds, om detta är nödvändigt för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan innan företagsstöd beviljas göra ett företagsbesök för att bedöma förutsättningarna för att bevilja företagsstöd och den åtgärd som stöds. De observationer som görs vid företagsbesöket ska antecknas samt delges sökanden. Företagsbesök får inte göras i lokaler som omfattas av hemfriden.

39 §
Godkännande och utbetalning

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om betalning av stödet. Centralen sammanställer betalningsuppgifterna och sänder dem till Landsbygdsverket. Landsbygdsverket svarar för kontrollen och godkännandet av utgifterna samt för utbetalningen av stöden.


40 §
Utredningar och övervakningsuppgifter

Stödtagaren ska för närings-, trafik- och miljöcentralen lägga fram utredningar och övervakningsuppgifter om hur den åtgärd som stöds avancerar samt vilka effekterna av den är.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i utredningarna och övervakningsuppgifterna. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om det sätt på vilket utredningarna och övervakningsuppgifterna ska presenteras samt hur de ska tillställas närings-, trafik- och miljöcentralen.

43 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner som gäller den som beviljar stöd och stödtagaren i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har motsvarande rätt i fråga om stödtagarna. Om ett stöd på det sätt som avses i 9 § har överförts på någon annan aktör eller om det är fråga om ett företag som är föremål för stöd enligt 14 § 1 mom. 4 punkten, har de ovan nämnda myndigheterna rätt att granska även denne aktörs eller detta företags ekonomi och verksamhet för att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas.

44 §
Inspektion

En inspektionsberättelse ska göras upp över en inspektion och utan dröjsmål ges in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och Landsbygdsverket.


45 §
Avbrytande av betalning av stöd samt återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen är skyldig att avbryta betalningen av stödet samt att återkräva stöd, om

1) villkoren för beviljande eller betalning av stöd inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller betalningen av stöd,

3) stödtagaren utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, innan den frist som nämns i 24 § gått ut, har överlåtit den företagsverksamhet eller det investeringsobjekt som stöds,

4) stödtagaren har vägrat att bistå vid inspektion, eller

5) Europeiska gemenskapens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som medfinansieras av Europeiska gemenskapen eller helt finansieras med nationella medel kräver det.


48 §
Jämkning av återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan helt eller delvis avstå från att driva in det belopp som betalats felaktigt eller utan grund eller den ränta som betalats på beloppet, om det som en helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att driva in det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske till fullt belopp om Europeiska gemenskapens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som medfinansieras av Europeiska gemenskapen eller helt finansieras med nationella medel kräver det.

49 §
Beslut om återkrav och om avbrytande av betalning

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska fatta beslut om återkrav och om avbrytande av betalningen av stöd. Genom beslutet fastställs det belopp som återkrävs, räntan enligt 46 § samt förfallodagen för betalningen av dem.

Ett beslut om återkrav ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen fått del av den grund som anges i 45 § och senast inom tio år efter det att den sista stödposten har betalats.

53 §
Rätt att få upplysningar och utlämnande av information

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att av andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag få för behandlingen av ett stödärende nödvändiga uppgifter som gäller sökanden eller stödtagaren, dennes ekonomiska situation och affärs- eller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter som är betydelsefulla med beaktande av stödet.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att till andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag eller till organ inom Europeiska gemenskapen lämna ut sådana uppgifter om stödtagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som behövs för fullgörande av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller organet eller som behövs för att utöva tillsyn över att Europeiska gemenskapens lagstiftning har följts.

Uppgifter som erhållits på basis av 1 eller 2 mom. får inte användas för andra ändamål än det för vilket de har begärts.

55 §
Verksamhetspenning

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av verksamhetspenning. I fråga om ansökan, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av verksamhetspenning gäller vad som i fråga om stöd föreskrivs om dem i denna lag eller med stöd av den. Bestämmelserna i 24 § 1 mom. samt 25 och 26 § ska iakttas såsom villkor för verksamhetspenning.


56 §
Besvärsförbud

Ett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen som gäller förlängning av fristen enligt 23 § 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär.

57 §
Ändringssökande

I beslut enligt denna lag av närings-, trafik- och miljöcentralen får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I de beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som gäller avbrytande av betalning eller återkrav av ett stöd får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I övrigt får ändring i beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.