1502/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) 13 § 1 mom., 14 och 16 §, 19 § 1 mom., 20 och 21 § samt 24 § 1 mom., av dem 13 § 1 mom. och 24 § 1 mom. sådana de lyder i lag 269/2008, som följer:

13 §
Ansökningsförfarande

Ansökan ska skriftligen lämnas in till den myndighet enligt 14 § 1 mom. inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten har sitt driftscentrum eller sin produktionsbyggnad. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum eller någon produktionsbyggnad, ska ansökan lämnas in till den myndighet enligt 14 § 1 mom. inom vars område största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Ansökan som gäller stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten ska dock lämnas in till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde den icke-produktiva investeringen genomförs. Om sökanden är en aktör som avses i 4 § 2 mom., ska ansökan om miljöspecialstöd för jordbruket lämnas in till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde det område som avtalet gäller kommer att finnas.


14 §
Beviljande av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om godkännande av förbindelser. Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om ingående av avtal om miljöspecialstöd för jordbruket och om beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten.

När det gäller beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten och de fall som anges särskilt genom förordning av statsrådet ska innan ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket ingås eller avtalet ändras på väsentliga punkter förutsättas att det är ändamålsenligt att bevilja stöd eller ingå avtal med tanke på hållbart utnyttjande av naturresurserna och miljöns tillstånd.

I de fall som anges särskilt genom förordning av statsrådet ska närings-, trafik- och miljöcentralen begära utlåtande av den lokala aktionsgruppen innan ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket ingås och innan stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten beviljas. Utlåtande begärs om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd med tanke på målen enligt den lokala planen. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan avvika från den lokala aktionsgruppens utlåtande endast av synnerligen motiverade skäl.

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om de blanketter och beslutsformulär som ska användas när förbindelser eller avtal ingås och stöd beviljas.

16 §
Tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att utföra sådana inspektioner som gäller dem som beviljar stöd och stödtagarna och som behövs för tillsynen över iakttagandet av förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd.

Om det förutsätts för att inspektion ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, kan de myndigheter som avses i 1 mom. anlita regionförvaltningsverket. Dessutom kan myndigheterna anlita en utomstående revisor. Revisorn ska vara en revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (459/2007). Revisionssammanslutningen ska utse en ansvarig revisor för inspektionen. På de revisorer eller revisionssammanslutningar som utför inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På de revisorer som utför inspektionsuppdrag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skador som orsakats i samband med utförande av inspektionsuppdrag tillämpas skadeståndslagen (412/1974).

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning för den som utför inspektion lägga fram alla behövliga räkenskapshandlingar och andra handlingar, också motsvarande material som framställts eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt, samt att även i övrigt bistå vid inspektionen. I den omfattning som tillsynsuppgiften kräver har den som utför inspektion rätt att inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, djur, odlingar och övriga områden som stödet gäller, produktions- och förädlingsanläggningar, lager samt övriga förutsättningar för att stöd ska beviljas och betalas ut. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

Genom förordning av statsrådet bestäms om anlitandet av regionförvaltningsverket vid tillsynen över olika stöd. Genom förordning av statsrådet bestäms dessutom om tillsynen över stödvillkoren i den omfattning som förutsätts i kontrollförordningen samt om förfarandet vid tillsynen, bestämmandet av de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften samt om mätmetoderna, mätsätten, mätnoggrannheten och toleransen.

19 §
Rätt att få upplysningar och utlämnande av information

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna av andra myndigheter få sådana uppgifter om sökanden eller stödtagaren, dennes ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet eller uppgifter om andra förhållanden som är av betydelse för stödet vilka är nödvändiga för behandlingen av ärenden som gäller stöd. I fråga om rätt att få handlingar och uppgifter i anslutning till stöd gäller för dem som är anställda hos en myndighet som utför övervakning samt för auktoriserade inspektörer vad som bestäms i 4 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.


20 §
Delgivning av beslut

Beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan delges enligt det förfarande som anges i 59 § i förvaltningslagen.

21 §
Avgiftsfria beslut

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets eller närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om godkännande av förbindelse, ingående av avtal, beviljande av stöd, utbetalning av stöd och återkrav är avgiftsfritt för sökanden och stödtagaren. För närings-, trafik- och miljöcentralens beslut med anledning av rättelseyrkande ska det tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) i enlighet med vad som bestäms särskilt.

24 §
Ändringssökande

I ett beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. Ändring i kommunens landsbygdsnäringsmyndighets beslut får sökas genom ett skriftligt rättelseyrkande hos närings-, trafik- och miljöcentralen inom 30 dagar från det att ändringssökanden fått del av beslutet. Behörig närings-, trafik- och miljöcentral är den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten eller huvuddelen av den är belägen. Ändring i ett beslut enligt 17 § 4 mom. som Landsbygdsverket fattat samt i ett rättelsebeslut eller något annat beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.