1484/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 2000 om utövning av veterinäryrket (29/2000) 12 §, 19 § 3 mom., 22 § 1 mom., 33 § 2 mom. samt 34 och 40 §,

av dem 12 och 34 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 301/2006 samt 19 § 3 mom., 22 § 1 mom. och 40 § sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

12 §
Anmälnings- och upplysningsskyldighet

Utan hinder av sekretessbestämmelserna är en utövare av veterinäryrket skyldig att i enlighet med Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrifter lämna anmälningar och statistiska uppgifter om de sjukdomsfall han eller hon behandlat samt sådana av Livsmedelssäkerhetsverket eller regionförvaltningsverket infordrade utredningar och förklaringar som gäller sjukdomsfall eller annars har anknytning till utövningen av veterinäryrket. En legitimerad veterinär som utövar veterinäryrket är dessutom skyldig att underrätta Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverket om sin boningsort och adress samt förändringar i fråga om dem.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna är en utövare av veterinäryrket skyldig att till de veterinärer och andra myndigheter som sköter uppgifter i anknytning till verkställigheten av lagen om djursjukdomar (55/1980) utan dröjsmål anmäla sådana uppgifter om fall som han eller hon sköter vilka behövs för förhindrande av spridningen av djursjukdomar som ska bekämpas enligt lagen om djursjukdomar. Om djurskyddsskäl kräver det är den som utövar veterinäryrket skyldig att utan hinder av sekretessbestämmelserna till djurskyddsmyndigheten utan dröjsmål anmäla fall som han eller hon behandlar eller i samband med behandlingen gjorda iakttagelser angående förvaringsutrymmen för djur och lämna de upplysningar som behövs för att fallet ska kunna utredas.

19 §
Styrning och tillsyn

Regionförvaltningsverket svarar inom sitt verksamhetsområde för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

22 §
Granskning av mottagningsverksamheten

Livsmedelssäkerhetsverket eller regionförvaltningsverket kan granska mottagnings-, undersöknings- och vårdutrymmena samt journalhandlingarna hos en utövare av veterinäryrket, om detta behövs för verkställandet av den tillsyn som föreskrivs i denna lag. På samma grunder kan Livsmedelssäkerhetsverket även bestämma att regionförvaltningsverket ska genomföra denna granskning.


33 §
Förvaringstider för uppgifter som införts i veterinärregistret och utlämnande av uppgifter

Regionförvaltningsverket har, om det är fråga om tillsynsuppgifter enligt denna lag, och myndigheterna i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om en internationell förpliktelse som är bindande för Finland förutsätter det, rätt att avgiftsfritt få uppgifter ur veterinärregistret. Uppgifter kan lämnas ut avgiftsfritt också till domstolar och andra myndigheter och sammanslutningar som har lagstadgad rätt att få uppgifter. Regionförvaltningsverket kan få veterinärregistret och uppgifter ur det också i elektronisk form.


34 §
Veterinärförteckning

Livsmedelssäkerhetsverket publicerar utifrån de uppgifter som anges i 32 § 2 mom. en veterinärförteckning avsedd för allmänheten. Veterinärförteckningen får inte utan samtycke av en utövare av veterinäryrket innehålla hans eller hennes hemadress eller personbeteckning. Veterinärförteckningen sänds årligen avgiftsfritt till regionförvaltningsverken, apoteken och läkemedelspartiaffärerna. Den kan också avgiftsfritt ges myndigheterna, apoteken och läkemedelspartiaffärerna i elektronisk form.

När det gäller kommunalveterinärer kan veterinärförteckningen kompletterad med personbeteckningar avgiftsfritt sändas i skriftlig eller elektronisk form till de pensionsanstalter som behandlar kommunalveterinärernas pensioner.

40 §
Rätt att få uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverken har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna av statliga och kommunala myndigheter, en samkommuns myndigheter, andra offentligrättsliga samfund samt apotek och läkemedelspartiaffärer på begäran avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som behövs för att uppgifterna enligt denna lag ska kunna utföras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.