1473/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 21 a § 1 mom., 30 a § 2 mom., 34 och 36 §, 37 § 3 mom. och 40 § 5 mom.,

sådana de lyder, 21 a § 1 mom. i lag 1389/2004, 30 a § 2 mom. och 40 § 5 mom. i lag 440/2007, 34 § i lagarna 1326/1999, 593/2002 och 613/2006 samt i nämnda lag 440/2007, 36 § delvis ändrad i nämnda lag 440/2007 samt 37 § 3 mom. i nämnda lag 1326/1999, som följer:

21 a §

Pensionsanstalten delger mottagaren sitt beslut genom att sända det per brev under den postadress mottagaren uppgivit. Avgörandet ska delges närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Avgörandet ska dessutom delges Renbeteslagsföreningen om avträdaren har bedrivit renhushållning.


30 a §

Pensionsanstalten, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan vid behov av den som får avträdelsestöd kräva utredning om att han eller hon fortfarande uppfyller villkoren för avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en för honom eller henne utsatt skälig tid lämnar nämnda utredning, kan pensionsanstalten besluta att utbetalningen av avträdelsestödet avbryts tills utredningen har lämnats.


34 §

För verkställigheten av denna lag svarar kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet, Renbeteslagsföreningen och pensionsanstalten.

I landskapet Åland svarar Statens ämbetsverk på Åland för skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Landsbygdsverket ersätter jord- och skogsbruksministeriet som avtalspart i det avtal om användningen av Europeiska gemenskapens medel som ministeriet ingått med pensionsanstalten och som avses i punkt 1.C i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU. I avtalet anges de uppgifter som pensionsanstalten ska sköta i stället för utbetalningsstället på det sätt som bestäms om dem i lag, nämnda förordning av rådet och i förordning av statsrådet. Vid behov kan Landsbygdsverket också ändra avtalet eller förlänga dess giltighetstid på det sätt som bestäms i gemenskapens lagstiftning. I avtalet kan också tas in bestämmelser om tekniska omständigheter som behövs för att pensionsanstaltens föreskrivna upplysningsskyldighet och andra skyldigheter ska kunna uppfyllas, såsom verifiering av utgifternas riktighet, tillhandahållandet av uppgifter som behövs för utbetalningsställets redovisning av utgifterna och andra redovisningar samt tidsfristerna för dem.

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter och tidsfristerna i fråga om dem vilka ska tas in i avtalet.

36 §

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Landsbygdsverket samt jord- och skogsbruksministeriet ska vid sidan av pensionsanstalten övervaka att mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver jordbruk och att såväl avträdaren som förvärvaren iakttar förbindelserna enligt denna lag.

För övervakningen har de i 1 mom. avsedda myndigheterna rätt att bekanta sig med den lägenhet som är föremål för avträdelsen och rätt att få utredning av avträdaren och förvärvaren om hur villkoren i denna lag uppfyllts.

37 §

I ett utlåtande som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Renbeteslagsföreningen har givit med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

40 §

Pensionsanstalten är skyldig att lämna jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen behövliga upplysningar för uppgifterna enligt 36 § 1 mom. samt för övervakning av stödsystemet för beskogning av åker enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.