1471/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) 2 och 3 §, av dem 3 § sådan den lyder i lag 434/2001, som följer:

2 §
Behörig myndighet

Den allmänna verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet är också den behöriga myndighet i medlemsstaten som avses i Europeiska gemenskapens rättsakter och beslut om den gemensamma fiskeripolitiken.

När det gäller någon särskild fråga eller något särskilt frågekomplex kan jord- och skogsbruksministeriet överföra den i 1 mom. avsedda behörigheten till vilt- och fiskeriforskningsinstitutet eller närings-, trafik- och miljöcentralerna.

3 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet styr övervakningen av att bestämmelserna om Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska inom sitt område övervaka att dessa bestämmelser iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.