1468/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 december 1992 om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/1992) 1 §, sådan den lyder i lagarna 36/1995, 33/1997 och 621/1998, som följer:

1 §
Ärenden som ska behandlas

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är verksam som självständig besvärsmyndighet, hos vilken ändring i följande myndigheters och samfunds beslut söks genom besvär:

1) närings-, trafik- och miljöcentralen i ärenden som gäller gårdsbruk, fiskerihushållning och utveckling av landsbygden samt i ärenden i fråga om vilka i övrigt i lag föreskrivs om ändringssökande på detta sätt,

2) Forststyrelsen i ärenden om vilka det inte har föreskrivits att rättelse ska sökas hos Forststyrelsen eller att ändring ska sökas hos förvaltningsdomstolen,

3) skogscentralerna i ärenden om vilka det inte föreskrivs att ändring ska sökas hos förvaltningsdomstolen,

4) jaktvårdsdistrikten,

5) jaktvårdsföreningarna,

6) fiskeområde,

7) beslut som en regionförvaltningsmyndighet och en annan myndighet fattat med stöd av lagen om djursjukdomar (55/1980).

Dessutom kan åt besvärsnämnden så som föreskrivs genom lag uppdras att även behandla besvär som anförs över andra myndigheters och samfunds beslut. Besvärsnämnden behandlar även klagan som avses i 59 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) och som gäller beslut av sådana myndigheter och samfund som avses i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.